Teksti: Saara Toukolehto, VTM, jatko-opis­ke­li­ja. Podcast-lukija: Bruno Gronow.

Kahden vuoden välein jär­jes­tet­tä­vä kak­si­päi­väi­nen ant­ro­po­lo­gian kon­fe­rens­si ‘Antropologipäivät’ pidetään tänä vuonna Jyväskylässä 22. — 23. tou­ko­kuu­ta. Tapahtuman orga­ni­soi­mi­ses­ta vastaavat tällä kertaa Suomen Antropologisen Seuran kanssa Jyväskylän yli­opis­ton Historian ja etno­lo­gian laitoksen ant­ro­po­lo­git. Konferenssissa tut­ki­mus­taan esit­te­le­vien pane­lis­tien joukossa on ant­ro­po­lo­ge­ja ja tut­ki­joi­ta lähia­loil­ta. Myös AntroBlogi on läsnä tapah­tu­mas­sa!

Tänä vuonna Antropologipäivien teemana on ‘Entangled mobi­li­ties’, joka viittaa ihmisten muut­to­liik­kei­siin sekä eri­lais­ten hyö­dyk­kei­den ja ideoiden liik­ku­vuu­teen ajassa ja paikassa. Konferenssi pyrkii muut­to­liik­kei­den ohella tuomaan näkyväksi ihmisten, esineiden ja aja­tus­mal­lien keskenään limit­ty­viä lii­ke­ra­to­ja glo­ba­li­soi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa.

Antropologiaa ajan hermolla

Liikkuvuuden teema on hyvin ajan­koh­tai­nen mones­sa­kin mielessä. Painottamalla sitä esi­mer­kik­si maa­han­muu­ton sijaan, pystytään tar­kas­te­le­maan monia glo­ba­li­soi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa tapah­tu­via kehi­tys­kul­ku­ja sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ta eri toi­mi­joi­den ja ins­ti­tuu­tioi­den välillä. Erilaiset kan­sain­vä­li­set trendit vai­kut­ta­vat niin läh­töyh­tei­söi­hin kuin vas­taa­not­ta­viin yhteis­kun­tiin oli kyse sitten ideoista, ihmisten muut­to­liik­keis­tä tai arte­fak­teis­ta. Konferenssissa käsi­tel­lään muun muassa sellaisia ajan­koh­tai­sia teemoja kuin työn ulkois­ta­mi­nen, pako­lais­krii­si ja ilmas­ton­muu­tos.

Professori Purnima Mankekarin avauspuhe tar­kas­te­lee, kuinka ban­ga­lo­re­lai­set call center-työn­te­ki­jät Intiassa navi­goi­vat ja suh­tau­tu­vat alu­eel­li­seen, ajal­li­seen, kult­tuu­ri­seen ja koke­muk­sel­li­seen liik­ku­vuu­teen. Mankekar on tehnyt pitkään etno­gra­fis­ta tut­ki­mus­ta niin kut­su­tuis­sa Business Process Outsourcing -yri­tyk­sis­sä kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti työs­ken­te­lyn affek­tii­vi­seen puoleen: työn­te­ki­jöi­den kykyyn samaistua ja kes­kus­tel­la ihmisten kanssa, jotka ovat maan­tie­teel­li­ses­ti, kult­tuu­ri­ses­ti ja koke­muk­sel­li­ses­ti kaukana.

Toisen pääpuheen pitää senior researc­her Hans Lucht. Hänen kent­tä­työn­sä keskittyy län­siafrik­ka­lais­ten liik­ku­vuu­den esteisiin aikana, jota leimaavat muutos ja mul­lis­tuk­set. Keskittyen ns. korkean riskin maas­ta­muut­toon gha­na­lai­ses­ta kalas­ta­ja­ky­läs­tä Libyan kautta Eurooppaan, hän tutkii muut­ta­jien kuolemia Saharan aavikolla ja Välimerellä. Lucht pyrkii ymmär­tä­mään näiden hen­gen­vaa­ral­lis­ten matkojen vähem­mäl­le huomiolle jääneitä pai­kal­lis­ta­son vai­ku­tuk­sia.

Liikkuvuuden teema nostaa esille monia keskusteluja

Konferenssissa käsi­tel­lään kysy­myk­siä ava­ruu­del­lis­ten, tilassa tapah­tu­vien, ja sosi­aa­lis­ten liik­kei­den välisistä yhteyk­sis­tä, sekä edellä mai­nit­tu­jen suhteesta laa­jem­piin talou­del­li­siin, sosi­aa­li­siin ja poliit­ti­siin kehi­tys­kul­kui­hin.

Paneelikeskustelujen laa­jem­pi­na teemoina ovat tila ja sen ‘luominen’ sekä rajojen tuot­ta­mi­nen. Huomiota kiin­ni­te­tään myös liik­ku­vuu­teen liit­ty­vien ja sitä mää­rit­tä­vien toi­mi­joi­den välisiin suh­tei­siin. Tällaisia toi­mi­joi­ta ovat esi­mer­kik­si valtiot, kan­sa­lai­set, suku­puo­let, yhteis­kun­ta­luo­kat, maaseutu ja kaupunki. Myös liik­ku­vuut­ta edistävät tuotteet ja tek­no­lo­giat — kuten uusi media, mate­ri­aa­li­nen kulttuuri, kul­ku­vä­li­neet ja jopa ruoka — ovat pane­lis­tien kiin­nos­tuk­sen kohteena. Yhtäältä liik­ku­vuu­den kuvittelu ja siihen liittyvät mie­li­ku­vat ovat aivan yhtä tärkeä tut­ki­mus­koh­de kuin itse liik­ku­vuus ajassa ja paikassa. Ja kuten jo alussa mai­nit­tiin­kin, ihmisten lisäksi mer­kit­tä­vää on ideoiden ja raken­tei­den liik­ku­vuus paikasta ja yhtei­sös­tä toiseen. Esimerkkeinä mai­nit­ta­koon koulutus, käsi­tyk­set suku­lai­suu­des­ta, perheestä ja avio­lii­tos­ta.

Näiden yleisten teemojen ja näkö­kul­mien pohjalta Antropologipäiville on suun­ni­tel­tu useita panee­li­kes­kus­te­lu­ja, joissa tut­ki­mus­ta on esillä niin koti­maas­ta kuin maailman eri kolkista. Alla muutama esimerkki kon­fe­rens­sin panee­li­kes­kus­te­lui­den pain­opis­teis­tä.

Veronika Nagyn vetämässä kes­kus­te­lus­sa haas­te­taan vallalla olevia käsi­tyk­siä soli­daa­ri­suu­des­ta aikana, jota hänen mukaansa leimaa sosi­aa­lis­ten rajojen ja soli­daa­ri­suu­den radikaali muutos. Muutokseen vaikuttaa lisään­ty­nyt alu­eel­li­nen muut­to­lii­ke ja digi­ta­li­saa­tio. Paneelissa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti romaneita koskevaan tut­ki­muk­seen.

Konferenssissa nostetaan kes­kus­te­lun aiheeksi myös lasten ja nuorten liik­ku­vuus Mari Korpelan luot­saa­mas­sa kes­kus­te­lus­sa. Lasten nähdään usein kuuluvan kodin piiriin, jossa he kasvavat tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Jos lapset liikkuvat, he tekevät niin van­hem­pien­sa tai muiden aikuisten seurassa ja suo­je­luk­ses­sa. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin osal­li­si­na monen­lai­ses­sa liik­ku­vuu­des­sa. Tällaista ovat joka­päi­väi­set koulu- tai työmatkat tai leik­ki­mi­nen. Liikkuvuus voi olla myös kan­sain­vä­lis­tä, joko aikuisten seurassa tai ilman tapah­tu­vaa liikettä. Painopisteinä kes­kus­te­lus­sa on yhtäältä lasten ja nuorten toi­mi­juu­den esille tuominen ja toisaalta heidän toi­mi­juu­del­leen ja liik­ku­vuu­del­leen ase­tet­tu­jen rajoit­tei­den ymmär­tä­mi­nen.

Laura Huttusen joh­ta­mas­sa panee­lis­sa huo­mioi­daan suuren mit­ta­kaa­van muut­to­liik­kei­den ja sosi­aa­lis­ten ja poliit­tis­ten mul­lis­tus­ten syn­nyt­tä­mät tilanteet, joissa hil­jai­suu­det ja pois­sao­lot tulevat mer­ki­tyk­sel­li­sik­si. Maahanmuuton kon­teks­tis­sa per­heen­jä­se­net ovat usein muualla. Muuttoliikkeeseen liittyy ihmisten katoa­mi­sia esi­mer­kik­si poliit­ti­sen vainon seu­rauk­se­na. Lähteneet ihmiset jättävät taakseen tyhjiön, jota määrittää emo­tio­naa­li­nen moni­tul­kin­tai­suus ja ahdinko.

Myös Katja Uusihakala ja Henni Alava kes­kit­ty­vät ei-läs­nä­ole­van tar­kas­te­luun liik­ku­vuu­den kon­teks­tis­sa. He kysyvät, kuinka salailu, unoh­ta­mi­nen ja hil­jai­suus vai­kut­ta­vat etno­gra­fi­seen tut­ki­muk­seen. Keskustelussa tutus­tu­taan tiedon liik­ku­vuu­teen kes­kit­tyen tie­don­han­kin­nan puut­tei­siin ja esteisiin.

Jenni Mölkäsen vetämässä kes­kus­te­lus­sa sukel­le­taan ympä­ris­tö­ant­ro­po­lo­gi­aan. Ympäristöt ympäri maailman ovat muutoksen alaisina ilmas­ton­muu­tok­sen, inten­sii­vi­sen luon­non­va­ro­jen käytön ja soti­laal­lis­ten konflik­tien vuoksi. Aikaamme määrittää kasvava eriar­voi­suus, epä­var­muus ja huoli ihmisen kyvystä luoda kestäviä elin­ta­po­ja tek­no­lo­gioi­den avulla. Kestävyyden peri­aa­tet­ta ajavia toi­mi­joi­ta on runsaasti, eivätkä niiden intressit käy aina yksi yhteen. Miten ympä­ris­tön muutos vaikuttaa ihmisten, ideoiden, arvojen ja hyö­dyk­kei­den liik­kei­siin maa­il­mas­sa? Paneelin dis­kus­sant­ti­na toimii Timo Kaartinen.

George Androulakisin, Ivi Daskalakin, Anna Apostolidoun ja Sofia Tsiolin luot­saa­mas­sa panee­li­kes­kus­te­lus­sa puo­les­taan kes­ki­ty­tään pako­lais­ten ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tilan­tee­seen etenkin heille suunnatun kou­lu­tuk­sen ja opetuksen näkö­kul­mas­ta.  

Tänä vuonna Antropologipäivien ohjelmaan kuuluu ensim­mäis­tä kertaa myös opis­ke­li­ja­pa­nee­li, jonka jär­jes­tä­vät Julia Granroth ja Hilja Aunela. Paneelin tar­koi­tuk­se­na on tarjota kandi- tai mais­te­ri­vai­heen ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suus päästä esit­te­le­mään omaa tut­ki­mus­taan sekä tutus­tut­taa heidät kon­fe­rens­si­käy­tän­töi­hin. Paneeli pyrkii herät­tä­mään kes­kus­te­lua siitä, min­kä­lais­ta ant­ro­po­lo­gi­aa suo­ma­lai­set opis­ke­li­jat tekevät ja min­kä­lais­ta argu­men­toin­tia kandin- ja mais­te­rin­töil­lä on mah­dol­lis­ta tehdä.

Uutta on myös toisen kon­fe­rens­si­päi­vän aloittava vuoden parhaan pro gradu -tut­kiel­man jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus.

AntroBlogin ständi löytyy kon­fe­rens­si­pai­kan aulasta! Tule moik­kaa­maan ja kes­kus­te­le­maan tie­de­vies­tin­näs­tä, tut­ki­muk­ses­ta ja ant­ro­po­lo­gi­sen tiedon tule­vai­suu­des­ta kanssamme. P.S: Meillä on myynnissä myös rajoi­tet­tu erä AntroBlogi-tarroja ja -kasseja nopeim­mil­le!

Konferenssiohjelma yksi­tyis­koh­ti­neen löytyy täältä ja panee­li­kes­kus­te­lu­jen aiheista voi lukea tarkemmin täällä.


Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja AntroBlogissa

Artikkelikuva ja muut kuvat: Ryan McGuire ja Gratisography