Haku avainsanalla: talous

author

Isot miehet politiikassa

25977579392_70f33cd24b_o

Big man” on vai­ku­tus­val­tai­nen, päällikön veroinen yksilö Melanesiassa ja Polynesiassa. Siinä missä päällikön asema periytyy, kun­nian­hi­moi­nen ja ovela big man saa poliit­ti­sen valtansa talou­del­li­sen toiminnan ja kilpailun avulla.

LUE LISÄÄ
author

Köyhyyttä hyvinvointivaltion keskellä

jono10

Millaista kolmannen sektorin tar­joa­maan ruoka-apuun tur­vau­tu­vien ihmisten arki­to­del­li­suus on tämän hetken Suomessa? Millainen merkitys kolmannen sektorin tar­joa­malla ruoka-avulla on huono-osaisten sel­viy­ty­mi­selle? Leipäjonoja voi ajatella suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan not­kel­mina, joihin ajau­tu­nei­den ihmisten elä­män­ti­lanne on usein hyvin vaikea. Etnografinen tut­ki­musote auttaa kertomaan, millaista kolmannen sektorin ruoka-apuun tur­vau­tu­vien arki­to­del­li­suus todella on.

LUE LISÄÄ
author

Vaihtokauppaseksi laajentaa näkemystä seksin ja rahan suhteesta

15756889886_6fe8fdfb1d_o

Viime vuosina vaih­to­kaup­pa­seksi on herät­tä­nyt tut­ki­joi­den ja median mie­len­kiin­non. Olemme lukeneet lehdistä, kuinka nuoret naiset hankkivat rahaa ja luk­sus­tuot­teita ”tapai­le­malla” vanhempia miehiä. Tämä on herät­tä­nyt huolta nuorten ter­vey­destä ja hyvin­voin­nista. Ilmiön kit­ke­mi­seksi on ryhdytty toi­men­pi­tei­siin. Suomessa nuorten vaih­to­kaup­pa­sek­siin on suh­tau­duttu lasten hyväk­si­käyt­tönä ja puhuttu ilmiöstä nuo­ri­so­pros­ti­tuu­tiona. Siitä, missä määrin sek­su­aa­li­suus ja vaihdanta liittyvät aikuisten arjessa toisiinsa, ei taas puhuta lainkaan. Onko vaih­to­kaup­pa­seksi kui­ten­kaan sama asia kuin pros­ti­tuu­tio?

LUE LISÄÄ
author

Työruumis taipuu palvelutalouden asentoihin

waldorf-astoria-169387_1920

Rekrytointikonsultit ovat työ­mark­ki­noi­den por­tin­var­ti­joita. He etsivät toi­mek­sian­non tehneelle asia­kas­yri­tyk­selle lupaa­vim­mat ehdokkaat avoimeksi julis­tet­tuun tehtävään. Heidän jou­kos­taan pitäisi löytyä se sopiva persoona, ”hyvä tyyppi”, jollaisen kon­sult­tien mukaan kaikki orga­ni­saa­tiot haluavat nykyisin palkata. Mitä hyvällä tyypillä tar­koi­te­taan ja mistä konsultit tun­nis­ta­vat sellaisen?

LUE LISÄÄ
author

Muukalaisuus ja arvo

seashell-974426_960_720

Kuuluisa rans­ka­lai­nen ant­ro­po­logi Claude Lévi-Strauss pohjasi jo 1949 ideansa kult­tuu­rien ole­mas­sao­losta aja­tuk­seen, jossa kaksi ihmis­ryh­mää joutuu vaih­ta­maan puo­li­soita keskenään taa­tak­seen oman ryhmän jat­ku­vuu­den. Vaihtokauppoihin ryh­ty­mi­nen tekee kummankin osapuolen tie­toi­siksi kult­tuu­rie­roista ja kult­tuu­ri­sista rajoista. Kumpikin ymmärtää olevansa vähän toista nor­maa­lim­pia, vähän enemmän ihmisiä, tai vain yksin­ker­tai­sesti parempia kuin oudot naapurit. Eriasteinen ”me ja muut” –ajattelu on yhteistä luul­ta­vasti miltei kaikille ihmi­syh­tei­söille. Tämän vuoksi niin monilla kansoilla on esi­mer­kiksi tapana viitata itseensä jollakin ”hyvää”, ”todel­lista” tai yksin­ker­tai­sesti ”ihmistä” mer­kit­se­vällä termillä, kun taas naa­pu­rei­hin viitataan tyy­pil­li­sesti sel­lai­silla termeillä kuin ”tomppelit” tai ”paviaanit”.

LUE LISÄÄ