AntroBlogi kutsuu sinut Taiteiden yönä tutkimaan normaalin ja epä­nor­maa­lin rajoja sekä mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä ant­ro­po­lo­gian silmin! Tabufestivaali — Onko normaalia olla mie­li­sai­ras? jär­jes­te­tään Marian sairaalan startup-keskus Maria 01:n tiloissa torstaina 24.8. Tapahtuman kesto on neljä tuntia, kello 17 – 21. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Miten normaalin ja epä­nor­maa­lin välinen raja vedetään? Milloin outo ja erilainen käytös on tabujen rik­ko­mis­ta ja milloin häiriö? Miten mie­len­ter­vey­den mää­ri­tel­mä muuttuu ajassa ja paikassa? Tabufestivaali pyrkii osoit­ta­maan, että mie­len­ter­vey­den ja -sairauden kysy­myk­siin liittyy myös runsaasti kult­tuu­ri­sia ja sosi­aa­li­sia tekijöitä, joiden mer­ki­tys­tä ei usein korosteta kylliksi.

Teemaan joh­da­tel­laan esi­tyk­sel­lä mie­len­ter­vey­teen ja -sai­rau­teen vai­kut­ta­vis­ta kult­tuu­ri­sis­ta teki­jöis­tä. Asiantuntijoiden kes­kus­te­lus­sa puo­les­taan pohditaan, miten suo­ma­lais­ta mielenter­veys­kes­kus­te­lua voisi laajentaa kattamaan ilmiöiden sosi­aa­li­sia aspekteja ja ymmär­tä­mään kysy­mys­ten kult­tuu­ri­si­don­nai­suut­ta paremmin.

Keskustelujen lisäksi tarjolla on koke­muk­sel­li­sia tiloja, joissa käytetään vr-ympä­ris­tö­jä ja perin­tei­sem­piä kuva- ja ääni-ins­tal­laa­tioi­ta. Näissä yleisö pääsee esi­mer­kik­si tutus­tu­maan ääni­har­ho­jen kuu­le­mi­seen. Kuvataiteen ja vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den kautta tutus­tu­taan siihen, miten tekoäly oppii tunteita. Performanssitaiteilijat elä­vöit­tä­vät historiaa, tuoden esiin diag­noo­sien ja hoitojen muutosta aikojen saatossa.

Lisää tietoa pian! Ohjelma päivittyy kesän mittaan, ja siitä tie­do­te­taan tällä sivulla sekä tapah­tu­man Facebook-sivulla.

Sitä odo­tel­les­sa voi tutustua seu­raa­viin aiheeseen liit­ty­viin artik­ke­lei­him­me: