AntroBlogi kutsuu sinut Taiteiden yönä tutkimaan normaalin ja epä­nor­maa­lin rajoja sekä mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä ant­ro­po­lo­gian silmin! Tabufestivaali — Onko normaalia olla mie­li­sai­ras? jär­jes­te­tään Marian sairaalan startup-keskus Maria 01:n tiloissa torstaina 24.8. Tapahtuman kesto on neljä tuntia, kello 17 – 21. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Miten normaalin ja epä­nor­maa­lin välinen raja vedetään? Milloin outo ja erilainen käytös on tabujen rik­ko­mis­ta ja milloin häiriö? Miten mie­len­ter­vey­den mää­ri­tel­mä muuttuu ajassa ja paikassa? Tabufestivaali pyrkii osoit­ta­maan, että mie­len­ter­vey­den ja -sairauden kysy­myk­siin liittyy myös runsaasti kult­tuu­ri­sia ja sosi­aa­li­sia tekijöitä, joiden mer­ki­tys­tä ei usein korosteta kylliksi.

Asiantuntijoiden panee­lis­sa mie­len­ter­vey­teen eri­kois­tu­neet kult­tuu­rin­tut­ki­jat ja mie­len­ter­vey­den ammat­ti­lai­set pohtivat, miten suo­ma­lais­ta mie­len­ter­veys­kes­kus­te­lua voidaan laajentaa kattamaan ilmiöiden sosi­aa­li­sia aspekteja ja ymmär­tä­mään näiden kysy­mys­ten kult­tuu­ri­si­don­nai­suut­ta paremmin. Taiteilijoiden kes­kus­te­lus­sa pohditaan taiteen ja mie­len­ter­vey­den moni­nai­sia ris­teys­koh­tia. 

Muissa tiloissa yleisö pääsee tutkimaan mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä käy­tän­nös­sä. Ääniharhojen huoneessa yleisö pääsee eläy­ty­mään ääni­har­ho­jen kuu­le­mi­seen ääni­tai­de­teos­ten avulla. VR-huoneessa taas pääsee tutus­tu­maan siihen, miten tekoälyn ja tunteiden raja­pin­taa voidaan visua­li­soi­da vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den keinoin. Diagnoosihuone on varattu per­for­mans­sil­le, joka kommentoi medi­ka­li­saa­tio­ta ja diag­no­soin­nin vai­ku­tuk­sia ihmisen iden­ti­teet­tiin. Huoneessa on lisäksi saa­ta­vil­la tietoa mie­len­ter­veys­diag­noo­seis­ta eri kult­tuu­reis­sa ja eri ajoissa. Taidenäyttelyssä tutus­tu­taan mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä käsit­te­le­vään sar­ja­ku­va­tai­tee­seen, maa­laus­tai­tee­seen ja pieniin ins­tal­laa­tioi­hin. Pihalla vierailee vegaa­nis­ta­kin ruokaa myyvä ruo­ka­rek­ka, ja muusikko sekä klovnit toi­vot­ta­vat yleisön ter­ve­tul­leek­si. 

Aikataulu

17:15 Epänormaalin diagnoosi

Hulluus ja nor­maa­lius ant­ro­po­lo­gis­ten tut­ki­mus­ten ja filo­so­fis­ten poh­din­to­jen valossa. Kulttuuri vaikuttaa mie­len­ter­vey­son­gel­mien mää­rit­te­lyyn ja luon­tee­seen. Tuomas Vesterinen.

18:15 Mielenterveyshäiriöt kult­tuu­ri­si­na ilmiöinä 

Antropologit ja mie­len­ter­vey­den asian­tun­ti­jat pohtivat mie­len­ter­vey­den ongelmien sosi­aa­li­sia puolia ja tuovat esiin niiden kult­tuu­ri­si­don­nai­suuk­sia. Keskustelijat: Ferdinand Garoff, Marja-Liisa Honkasalo, Venla Lehti, Susanne Ådahl. Keskustelua johtaa Tuomas Vesterinen.

19:30 Mielen rajoilla -kirjan jul­kis­tus­ti­lai­suus

Marja-Liisa Honkasalon ja Kaarina Kosken kirjan Mielen rajoilla — arjen kummat koke­muk­set (SKS) jul­kis­tus­ti­lai­suus.

20:00 Taide, hyvin­voin­ti, hulluus

Tabufestivaalille osal­lis­tu­vat tai­tei­li­jat kes­kus­te­le­vat taiteen ja mie­len­ter­vy­den ris­teys­koh­dis­ta. Keskustelijat: Minna Esantytär, Viivi Rintanen, Jaana Ristola, Jenni Leivo. Keskustelua johtaa Taina Riikonen. 

Osallistujat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Asiantuntijoiden keskustelu:

  • Ferdinand Garoff on psykologi, joka työs­ken­te­lee Tampereen yli­opis­ton pro­jek­tis­sa kehit­tä­mäs­sä kun­tou­tus­mal­lia yksin tulleille tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­lap­sil­le ja -nuorille. Hän on työs­ken­nel­lyt maa­han­muut­ta­jien kanssa Kidutettujen kun­tou­tus­kes­kuk­ses­sa sekä kan­sain­vä­li­ses­ti muun muassa Suomen Punaisen Ristin ja Psykologien Sosiaalisen Vastuun kautta kata­stro­fien jäl­kei­sis­sä tilan­teis­sa.
  • Marja-Liisa Honkasalo toimii tut­ki­mus­joh­ta­ja­na Turun yli­opis­ton Kulttuurin ja terveyden tut­ki­musyk­si­kös­sä. Sairauden ant­ro­po­lo­gi­na hän on tutkinut esi­mer­kik­si pit­kä­ai­kais­ta kipua jolla ei ole nimeä, sekä yli­luon­nol­li­sek­si lei­mat­tu­ja koke­muk­sia tut­ki­mus­hank­kees­sa Mieli ja toinen.
  • Venla Lehti on psykiatri ja kult­tuu­ri­sen kehi­tysp­sy­kiat­rian dosentti Turun yli­opis­tos­sa. Hän työs­ken­te­lee HYKS:n Kulttuuripsykiatrian polikli­ni­kal­la, jossa hän tutkii ja hoitaa maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia sekä kuuroja potilaita. Lisäksi hän tekee epi­de­mio­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta maa­han­muut­ta­jien mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta ja koordinoi mie­len­ter­veys­työ­hön liittyvää kehi­ty­syh­teis­työ­han­ket­ta Nepalissa.
  • Susanne Ådahl on eri­kois­tu­nut lää­ke­tie­teel­li­seen ant­ro­po­lo­gi­aan, ja on usean vuoden ajan tehnyt post-doc -tut­ki­mus­ta elin­siir­ron saaneiden koke­muk­sis­ta. Hänen tuorein tut­ki­muk­sen­sa käsitteli äänten kuu­li­joi­den koke­muk­sia ja sitä, miten ilmö linkittyy mielen teo­rioi­hin. Hän on ollut mukana Bergenin yli­opis­ton pilot­ti­hank­kees­sa, jossa kerätään tietoa audi­tii­vis­ten ver­baa­lis­ten harhojen esiin­ty­vyy­des­tä ja omi­nai­suuk­sis­ta psy­koot­tis­ten poti­lai­den kes­kuu­des­sa mobii­li­so­vel­luk­sen avulla.
  • Keskustelua ohjaa Tuomas Vesterinen, joka val­mis­te­lee tie­teen­fi­lo­so­fis­ta väi­tös­kir­jaa mie­len­ter­veys­häi­riöi­den selit­tä­mi­ses­tä ja luo­kit­te­lus­ta Helsingin yli­opis­tos­sa. Hän on val­mis­tu­nut filo­so­fias­ta, opis­kel­lut ant­ro­po­lo­gi­aa ja ollut vie­rai­le­va­na tutkijana Rutgersin yli­opis­ton kog­ni­tio­tie­teen tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa USA:ssa ja Sorbonnen yli­opis­tos­sa Ranskassa. Väitöskirja tar­kas­te­lee mie­len­ter­veys­häi­riöi­den sosi­aa­lis­ta, psy­ko­lo­gis­ta ja neu­ro­lo­gis­ta selit­tä­mis­tä sekä mah­dol­li­suut­ta seli­tys­ten yhdis­tä­mi­seen. Tuomas tekee tut­ki­mus­ta Yhteiskuntatieteen filo­so­fian tut­ki­muk­sen huip­pu­yk­si­kön ja Helsinki Network of Philosophy for Psychiatry -tut­ki­mus­ryh­mien yhtey­des­sä.

Tapahtumaan osallistuvia taiteilijoita:

  • Äänitaiteilija ja tutkija Taina Riikonen on mukana tuot­ta­mas­sa Ääniharhojen huonetta. Riikonen on musiik­ki­tie­teen tohtori, joka tutkii kult­tuu­ris­ta äänten tut­ki­mis­ta. Tabufestivaalilla on kuul­ta­vis­sa Riikosen tapah­tu­maa varten tuottama ääniteos. Lisäksi hän juontaa illan aikana tai­tei­li­joi­den kes­kus­te­lun. “Tapahtuman idea on erityisen tärkeä tässä ajassa, jossa käydään jat­ku­vas­ti erilaisia neu­vot­te­lu­ja siitä, mikä on “normaalia” ja mikä ei. Näitä käydään myös laajoissa yhteis­kun­nal­li­sis­sa kysy­myk­sis­sä liittyen esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­seen, tasa-arvoon, maa­han­muut­toon, työl­lis­ty­mi­s­asioi­hin ja val­tion­vel­kaan.”
  • Minna Esantytär toteuttaa per­for­mans­si­muo­toi­sen esityksen nimeltä Bar F20-F90. Nimi viittaa mie­len­ter­veys­diag­noo­sei­hin, jotka alkavat kir­jai­mel­la F. Interaktiivinen teos kommentoi kri­tiik­kiä osakseen saavaa medi­ka­li­saa­tio­ta ja sen puutteita mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä käsi­tel­les­sä. “Medikalisaatio ja ongel­mai­sek­si lei­mau­tu­mi­nen yleis­ty­vät jat­ku­vas­ti. Jokaiselle inhi­mil­li­sel­le piir­teel­le voi löytää oman diag­noo­sin ja sen myötä leimautua mie­lel­tään sairaaksi”, tai­tei­li­ja kir­joit­taa sivullaan.
  • Sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen esittelee Hulluussarjakuvia -sar­ja­ku­va­blo­gi­aan. Hulluussarjakuviin voi tarjota aiheita tai tarinoita kuka tahansa mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta kärsivä tai niitä läheltä nähnyt. Rintanen piirtää ker­to­muk­sia tarinan­ker­to­jien toiveiden mukaan näyt­tä­vik­si ja kos­ket­ta­vik­si sar­ja­ku­vik­si. “Hulluussarjakuvien tavoite on antaa hulluille ääni ja purkaa mielen järk­ky­mi­sen stigmaa. Täällä tarinamme kerromme itse me, joita harvoin kuun­nel­laan — koska olemmehan jär­jil­täm­me!”. Tapahtumassa on myös myynnissä Rintasen 2015 parhaaksi sarjakuva-albumiksi äänes­tet­tyä Mielisairaalan kesätyttö -sar­ja­ku­va­ro­maa­nia ja mini­näyt­te­ly teoksen ori­gi­naa­li­si­vuis­ta.
  • Suomen Moniääniset ry:n kuva­tai­tei­li­jat Henna Paasonen ja Marjut Lehtinen esit­te­le­vät tai­det­taan gal­le­ria­ti­las­sa ja vastaavat yleisön kysy­myk­siin äänten kuu­le­mi­sen todel­li­suu­des­ta. “Taiteeni kertoo, min­kä­lais­ta on elää äänten kuu­le­mi­sen kanssa ja mitä tul­kin­to­ja sille annetaan kult­tuu­ris­sam­me. Teosteni tarkoitus on voi­maan­nut­taa, antaa kasvot äänten kuu­le­mi­sel­le ja purkaa ennak­ko­luu­lo­ja”, kertoo Paasonen.

Yhteistyökumppaneita:

Sponsoreita: 

Lisää tietoa pian! Ohjelma päivittyy kesän mittaan, ja siitä tie­do­te­taan tällä sivulla sekä tapah­tu­man Facebook-sivulla.

Sitä odo­tel­les­sa voi tutustua seu­raa­viin aiheeseen liit­ty­viin artik­ke­lei­hin: