Aihe: Työkentällä

author

Pakolaisia vastassa

Vastassa6

Erilaisuus ja muutoksen tila ovat tuttuja ja ”helppoja” kes­kus­te­luai­heita ant­ro­po­lo­geille. Paljon kes­kus­te­lua herät­tä­viä tur­va­pai­kan­ha­ki­joita ja pako­lai­sia on tar­kas­teltu monelta näkö­kan­nalta, mutta tämä työ­elä­mä­toi­mi­tuk­semme juttu kohdistaa linssinsä aiheen viereen — tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ja pako­lais­ten kanssa työs­ken­te­le­viin ihmisiin.

LUE LISÄÄ
author

Ihmisen kuolemanjälkeinen elämä

rmwtvqn5rzu-jesse-orrico

Euroopassa ant­ro­po­lo­gia sisältää kaksi pää­suun­tausta. Sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gia keskittyy ihmis­kult­tuu­rin ja –yhtei­sö­jen tut­ki­mi­seen. Biologinen tai fyysinen ant­ro­po­lo­gia taas keskittyy tar­kas­te­le­maan ihmisen kehitystä his­to­riasta nyky­päi­vään. Biologinen ant­ro­po­lo­gia pitää sisällään laajan skaalan aloja paleon­to­lo­giasta ja kädel­lis­ten tut­ki­muk­sesta ihmisen perin­nöl­li­syys­tie­tee­seen asti. Tässä jutussa syven­nymme foren­si­seen ant­ro­po­lo­gi­aan tar­kas­te­le­malla sen taustaa sekä alan sovel­ta­mi­seen liittyviä maan­tie­teel­li­siä eroja.

LUE LISÄÄ
author

Luita ja joukkohautoja

10818987805_5096c6215b_k

Kuolema kiehtoo. Tv-sarjat CSI: Crime Scene Investigation, Bones, Criminal Minds ovat tuoneet silvotut ruumiit ja luun­rip­peet arki-iltoi­himme. Sarjat ovat tutus­tut­ta­neet katsojat foren­si­seen ant­ro­po­lo­gi­aan. Kyselimme tutkija Heli Maijaselta luista ja niiden kanssa työs­ken­te­lystä. Samalla saimme mie­len­kiin­toi­sen kat­sauk­sen akatemian, ja sen ulko­puo­lis­ten toi­mi­joi­den väliseen yhteis­työ­hön.

LUE LISÄÄ
author

Kulttuuritulkeista kansalaisjärjestöihin

1015px-friant_la_discussion_politique

Koska ant­ro­po­lo­gien tut­ki­mus­koh­teet ovat perin­tei­sesti sijain­neet ”kaukana kotoa”, työs­ken­te­lee alan edustajia myös kehi­ty­syh­teis­työn parissa. Antropologialla onkin yhtey­tensä kehi­tys­maa­tut­ki­muk­sen tie­tee­na­laan. Kehitysyhteistyössä ant­ro­po­lo­git joutuvat jat­ku­vasti painimaan sel­lais­ten kysy­mys­ten kanssa kuten kuinka varmistaa, ettei tut­ki­mus­tie­toa käytetä tut­kit­ta­vaa yhteisöä vastaan, ja kuinka paljon kehi­ty­sor­ga­ni­saat­to­rei­den mene­tel­miin voi ottaa kantaa. Kehitysyhteistyön alkuai­koina ant­ro­po­lo­geja vär­vät­tiin yleensä mukaan vasta, kun kehi­tys­pro­jekti ei toi­mi­nut­kaan niin kuin piti.

LUE LISÄÄ
author

Antropologit kansalaisjärjestöissä: kehitysyhteistyötä Aasiassa

Children play with garbage in Phnom Penh’s Stung Meanchey slums, where some 2000 people live on the garbage dump and make their living selling recyclable refuse. According to the UN Millennium Development Goals Report 2007, one billion people, or roughly one out of three urban dwellers, live in slum conditions.

Suomessa valtaosa ant­ro­po­lo­geista työl­lis­tyy kol­man­nelle sek­to­rille. Yhteiskunta-alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen sel­vi­tyk­sen mukaan lähes 50 % ant­ro­po­lo­geista toimii kan­sa­lais­jär­jes­töissä, kun yli­opis­toi­hin työl­lis­tyy 12 % val­mis­tu­neista. AntroBlogi haas­tat­teli pitkän linjan jär­jes­tö­am­mat­ti­laista, ant­ro­po­logi Upu Leppästä, hänen kan­sain­vä­li­sestä urastaan kehi­ty­syh­teis­työn parissa. Tällä hetkellä hän toimii Suomen Lähetysseuran ulko­maan­tie­dot­ta­jana Hongkongissa, missä hänen vas­tuu­aluei­taan on koti­paik­kansa lisäksi Taiwan ja Manner-Kiina.

LUE LISÄÄ
author

Hevonpaskaduuneja ja freelance-zombeja

day_17_occupy_wall_street_october_3_2011_shankbone

Globalisaation myötä palk­ka­työ­hön liittyvät ilmiöt toistavat itseään maa­il­man­laa­jui­sesti. Teemme työtä entistä pitempään, entistä kiris­ty­neem­millä työ­so­pi­muk­silla. Vastoin kaikkia odotuksia aikamme on poikinut uusia, mer­ki­tyk­set­tö­miltä tuntuvia työ­paik­koja. Arvon ja velan kon­sep­tien käsit­te­lystä tunnettu ant­ro­po­logi ja aktivisti David Graeber on ollut näkyvillä työ­maa­il­man nyky­ti­lan­tee­seen liit­ty­vässä kes­kus­te­lussa. Hän teki tun­ne­tuksi käsitteen niin sano­tuista hevon­pas­ka­duu­neista.

LUE LISÄÄ
author

Työelämä muuttuu – antropologi kertoo miten

james_vaughan

Työelämän mur­rok­seen liittyvät mie­li­ku­vat vaih­te­le­vat tule­vai­suu­den synkistä uhka­ku­vista lähes rajat­to­miin mah­dol­li­suuk­siin. Tämä näkyy etenkin puhut­taessa uusista tek­no­lo­gioista ja auto­ma­ti­saa­tiosta, joiden on uskottu syr­jäyt­tä­vän jopa puolet tämän­het­ki­sistä työ­pai­koista seuraavan parin­kym­me­nen vuoden aikana. Haastattelimme aiheesta Helsingin kau­pun­gin­kans­liassa työl­li­syys­ky­sy­mys­ten parissa työs­ken­te­le­vää ant­ro­po­logi Aleksi llpalaa, joka on toh­tor­iko­ulut­ett­ava poliit­ti­sen historian oppiai­neessa Helsingin yli­opis­tossa. Ilpala selvittää työssään sitä, miten työ­elä­mä­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen tulisi hoitaa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Hän on aitio­pai­kalla tar­kas­te­le­massa, miten työelämän muutos näkyy julkisen puolen pää­tök­sen­teossa Suomessa.

LUE LISÄÄ
author

Antropologisen kaunokirjallisuuden monet kasvot

Kuva: MindJournal  (CC0 1.0)

Tietokirjallisuuden ja ant­ro­po­lo­gian välinen linkki on voimakas, kuten aka­tee­mi­silla aloilla yleen­sä­kin. Alan yhteys proosaan saattaa olla lukijalle vieraampi, vaikka se on vai­kut­ta­nut lukuisten koti­mais­ten ja ulko­mais­ten klas­sik­ko­kir­jai­li­joi­den taustalla. Antropologin koulutus ei tarjoa suoraan työkaluja kir­jai­li­jaksi ryh­ty­mi­seen, vaikka tekstiä tuotetaan perin­tei­sesti paljon aina opis­ke­lu­jen alusta alkaen. Antropologille tyy­pil­li­nen ute­liai­suus ihmi­syyttä ja yhteis­kun­taa kohtaan sekä holis­ti­nen näkökulma toimivat hyvinä läh­tö­koh­tina myös fiktiota kir­joi­tet­taessa.

LUE LISÄÄ
author

Tiedosta tarinankerrontaan

Kuva: Judit Klein  (CC BY-ND 2.0)

Tekstin tuot­ta­mi­nen ja tari­nan­ker­ronta tulevat jokai­selle aloit­te­le­valle ant­ro­po­lo­gille tutuiksi opintojen mittaan. Ei ole siis ihme, että niitä päädytään hyö­dyn­tä­mään myös työ­elä­mässä. AntroBlogin työ­elä­mä­toi­mi­tus aloittaa syksyn 2016 kir­jai­li­ja­tee­malla. Haastattelimme kult­tuu­riant­ro­po­logi Tapio Tammista tie­to­kir­jo­jen syn­ty­mi­sen pro­ses­sista sekä tie­to­kir­jal­li­suu­den tämän­het­ki­sistä suun­tauk­sista. Tammisen tuorein teos, Ruotsin äärioi­keis­ton ja rotuopin historiaa käsit­te­levä Kansankodin pimeämpi puoli, pal­kit­tiin Tieto-Finlandia –pal­kin­nolla 2015. 

LUE LISÄÄ
author

Design + antropologia = Entistä parempaa muotoilua

design1

AntroBlogin työ­elä­mä­toi­mi­tus jatkaa Eeva Berglundin aloit­ta­maa kuukauden teemaa designin ja ant­ro­po­lo­gian yhdis­tä­mi­sestä. Juttua varten haas­tat­te­limme Helsingin kaupungin kan­sain­vä­lis­ten asioiden johtavaa asian­tun­ti­jaa Iina Oilinkia, joka on val­mis­tu­nut Helsingin yli­opis­tosta vuonna 1999 pää­ai­nee­naan sosi­aa­liant­ro­po­lo­gia. Hän on urallaan ollut tiiviisti teke­mi­sissä sekä muotoilun että kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kanssa ensin nykyisen Aalto-yli­opis­ton Taideteollisen kor­kea­kou­lun ARKI-hank­keessa ja myöhemmin Helsingin kau­pun­gilla useiden asumiseen ja kau­pun­ki­suun­nit­te­luun liit­ty­vien hank­kei­den parissa.

LUE LISÄÄ
author

Kun antropologia ja muotoilu toisensa löysivät

museum-912236_1280

Muotoilu on ant­ro­po­lo­gille käyt­tö­kel­poi­nen metafora. Jo läh­tö­koh­tai­sesti siinä yhdis­ty­vät tekeminen ja ajat­te­le­mi­nen, aineel­li­suus ja mie­li­ku­vi­tus. Lainaamalla muotoilun käsit­teitä ant­ro­po­lo­git irtaan­tu­vat vuo­si­sa­toja län­si­maita pii­naa­vasta työn­jaosta, jossa päässä tehty työ oli kei­no­te­koi­sesti pidetty erillään ruu­miil­li­sesta työstä. Muotoilussa nämä yhdis­ty­vät. Antropologienkaan ei tarvitse pakottaa tut­ki­muk­si­aan län­si­mai­sen tieteen loke­roi­hin, jotka erottavat toi­sis­taan tekniset asiat ja ihmisiä koskevat asiat. Tekniikka ja yhteisö kulkevat kaik­kialla yhdessä. Muotoilua ja ant­ro­po­lo­giaa yhdis­tä­mällä näitä tosi­asioita on helpompi käsitellä.

LUE LISÄÄ
author

Mitä älypuhelimesi kertoo sinusta? Mobiilialustojen suunnittelu antropologisessa tarkastelussa

smartphone-407108_1280

Kulttuuri, ant­ro­po­lo­gin käsi­te­pan­kin keskeisin termi on kaikkea muuta kuin helposti mää­ri­tel­tävä, ja sen kon­teks­tista riip­pu­viin mer­ki­tyk­siin on syytä kiin­nit­tää huomiota. IDEA 2010 –suun­nit­te­li­ja­kon­fe­rens­sissa kult­tuu­rin ja ant­ro­po­lo­gian käsitteet nousivat esiin yhtey­dessä, jota voisi edel­leen­kin luon­neh­tia ajan­koh­tai­seksi. Erityisesti käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen perus­tu­vaan mobii­li­laite- ja verk­ko­suun­nit­te­luun eri­kois­tu­nut suun­nit­te­lija Josh Clark esitteli näke­myk­sensä alati lisään­ty­vistä mobii­lia­lus­toista eri­lai­sina “kult­tuu­reina”. Eri mobii­lia­lus­tat ja käyt­tö­jär­jes­tel­mät muo­tou­tu­vat hänen mukaansa oman­lai­sik­seen eri­lais­ten käyt­tä­jä­ryh­mien, tapojen ja normien sekä hal­lin­nol­lis­ten jär­jes­tel­mien kautta. Nämä mobii­li­kult­tuu­rien osa-alueet muok­kaa­vat vas­taa­vasti mobii­lia­lus­tan käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mistä ja sosi­aa­lista persoonaa. Antroblogin työ­elä­mä­toi­mi­tus poimi tämän lähes­ty­mis­ta­van tar­kem­paan syyniin.

LUE LISÄÄ
author

Sosiaalitieteilijät hakukoneiden takana

google5

Suuri osa ihmisten välisten kiistojen ja väit­te­lyi­den rat­kai­susta on peräisin Googlen haku­ko­neesta. Yhtenä maailman suu­rim­pana työ­nan­ta­jana Googlella on palk­ka­lis­toil­laan valtava määrä eri aiheisiin eri­kois­tu­neita sosi­aa­li­tie­tei­li­jöitä, ja AntroBlogi onnistui jutut­ta­maan yhtä heistä. Ironisesti juuri Googlen hakukone vaikutti tälläkin kertaa oikean haas­ta­tel­ta­van löy­tä­mi­seen: Dan Russell on ”hakuant­ro­po­logi” Googlella, missä hänen teh­tä­vä­nään on ymmärtää ihmisen ja haku­ko­neen välistä yhteyttä ja vuo­ro­vai­ku­tusta.

LUE LISÄÄ
author

Journalismia antropologisten linssien läpi katsottuna

old-1130743_1280

AntroBlogin työ­elä­mä­toi­mi­tus haas­tat­teli kahta jour­na­lis­min ammat­ti­laista, Helsingin Sanomien ulko­maan­toi­mit­taja Jukka Huuskoa sekä toi­mit­taja ja tie­to­kir­jai­lija Johanna Pohjolaa. Taustaltaan he ovat molemmat ant­ro­po­lo­gian mais­te­reita Helsingin yli­opis­tosta. Huusko ja Pohjola kertovat mistä kiin­nos­tus jour­na­lis­mia kohtaan alkoi ja miten he kokevat ant­ro­po­lo­gin taustan vai­kut­ta­van työhönsä.

LUE LISÄÄ
author

Kuluttajien kentällä: antropologia yritysmaailmassa

black-and-white-city-man-people

Maailmalla on havait­ta­vissa kiin­nos­tava trendi: yhä useammat yritykset kon­sul­toi­vat ja palk­kaa­vat rivei­hinsä ant­ro­po­lo­geja. Sellaiset maa­il­man­laa­jui­set toimijat kuten Google, Samsung, Lego, IBM, Intel, Adidas, Carlsberg, General Motors ja Pfizer ovat kaikki tur­vau­tu­neet ant­ro­po­lo­gien apuun niin kulut­ta­ja­tut­ki­muk­sessa kuin tuo­te­ke­hit­te­lyssä. Trendi on huomioitu tie­tee­na­lan sisällä ja se on herät­tä­nyt posi­tii­vi­sen huomion lisäksi myös tieteen etiikkaan liittyvää kes­kus­te­lua.

LUE LISÄÄ
author

Etnografiaa konsulttifirmassa

Kuva: Kongress Media (Flickr CC BY 2.0)

AntroBlogin toimitus haas­tat­teli kon­sult­ti­firma Gemicissä ja pal­ve­lu­muo­toi­lu­toi­misto Palmu Inc.:ssa etno­gra­fina toi­mi­nutta Riikka Schenkia. Helsingin Yliopistosta val­mis­tu­nut ant­ro­po­logi suoritti opin­toi­hin kuuluvan kent­tä­työn Intiassa Dehra Dun –nimisessä kau­pun­gissa, jossa hän tutki intia­lai­sia avioi­tu­mis­käy­tän­töjä ja Bollywood-elokuvia. Osana opis­ke­lu­jaan Schenk toimi har­joit­te­li­jana aja­tus­hau­tomo Demos Helsingissä ja työs­ken­teli opiskelun ohessa puoli vuotta etno­gra­fina kon­sult­ti­firma Gemicissä.

LUE LISÄÄ
author

Antropologia opettaa miten ajatella, ei mitä ajatella

Abstract design made of head outlines, lights and abstract design elements on the subject of intelligence,  consciousness, logical thinking, mental processes and brain power

AntroBlogin työ­elä­mä­toi­mi­tus nappasi haas­tat­te­luun sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian pro­fes­sori Sarah Greenin Helsingin yli­opis­tolta. Cambridgen yli­opis­tosta val­mis­tu­nut pro­fes­sori Green on laaja-alaisesti eri­kois­tu­nut ant­ro­po­logi, joka on käsi­tel­lyt omassa tut­ki­muk­ses­saan muun muassa raja-alueita, tilaan ja paikkaan nivou­tu­via suhteita sekä suku­puolta ja sek­su­aa­li­suutta. Jututimme häntä ant­ro­po­lo­gien tämän päivän työl­li­syys­nä­ky­mistä ja alan sovel­ta­mi­sesta akatemian ulko­puo­li­seen maailmaan. Miten työelämän raken­ne­muu­tos tulee näkymään ant­ro­po­lo­gien työ­elä­mässä?

LUE LISÄÄ

Antropologin kou­lu­tuk­sesta on hyötyä muu­al­la­kin kuin tutkijan tai aka­tee­mi­kon uralla. Työelämätoimituksen artik­ke­leissa ja haas­tat­te­luissa esi­tel­lään ant­ro­po­lo­gian sovel­luk­sia eri aloilla jour­na­lis­mista rek­ry­toin­ti­kon­sul­toin­tiin ja muo­toi­luun. Tässä kate­go­riassa esit­te­lyssä ovat ant­ro­po­lo­git työ­ken­tällä!

Tilaa kuukausittainen kooste artikkeleista sähköpostiisi!