Aihe: Seksuaalisuus ja sukupuoli

author

Abortti ja kapinallinen alapääni

Abortti7

Moderni lää­ke­tiede julistaa antavansa naisille valtuudet omien kehojensa kont­rol­loi­mi­seen. Naiset, joilla on pääsy lää­ke­tie­teen pal­ve­lui­den pariin, ovat his­to­rial­li­sesti ennen näke­mät­tö­mällä tavalla vapaita. Tämän artik­ke­lin pohjana on näkemys, jonka mukaan naisen oikeus kont­rol­loida omaa kehoaan on tavoit­te­le­mi­sen arvoinen asia. Abortilla on monen­lai­sia poliit­ti­sia ulot­tu­vuuk­sia, ja toisinaan se tulkitaan vir­heel­li­sesti tämän kont­rol­lin pet­tä­mi­seksi.

LUE LISÄÄ
author

Valkoisten antropologien parhaat kirjat — jotka jo tunnetkin

Margaret_Mead_NYWTS

Haluamme jakaa luki­joil­lemme kan­sain­vä­li­sen sisar­jul­kai­summe Allegralaboratory.netin koostaman listan ant­ro­po­lo­gi­sia teoksia, jotka ovat eniten vai­kut­ta­neet huma­nis­ti­siin ja yhteis­kun­ta­tie­teel­li­siin kes­kus­te­lui­hin ja län­si­mai­seen ajat­te­luun. Tämä kir­jal­li­suus on tie­tee­na­lamme ytimessä. Se edustaa tut­ki­muk­sel­lista pohjaa, jolle myös AntroBlogin toiminta perustuu. Listan sisäl­lössä oli yllä­tyk­siä, joita tässä artik­ke­lissa ana­ly­soimme.

LUE LISÄÄ
author

Tom of Finland the Movie – kruunaako sodan perintö suomalaisen homon?

ToFArt

Tom of Finland –elokuva herättää kes­kus­te­lua myös Suomen ulko­puo­lella. Miltä elokuva ja sen vas­taan­otto näyttävät Ruotsista käsin? Ruotsalainen homomedia haluaa olla näkyvästi osal­li­sena elokuvan keskeisen homo­hah­mon ”tuot­ta­jana”, Touko Laaksosen taiteen suo­je­li­jana ja tun­ne­tuksi tekijänä. Sodan ja homo­fo­bian koros­ta­mi­nen Laaksosen taiteen ja elokuvan kehyksenä on kiin­nos­ta­vaa.

LUE LISÄÄ
author

Huora, äiti vai kansalainen?

SeksityöläisetArt

Voidaanko sek­si­työstä tehdä maa­il­man­laa­jui­sia yleis­tyk­siä? Miten sitä koskevat lait mää­ri­tel­lään ja voidaanko niistä tehdä yleis­maa­il­mal­li­sia? Kun asian­tun­ti­jat, akti­vis­tit, polii­ti­kot ja ihmi­soi­keus­jär­jes­töt kes­kus­te­le­vat ja päättävät sek­si­työtä kos­ke­vista laeista, on sek­si­työn­te­ki­jöi­den oma ääni usein kateissa. Silti mää­ri­tel­mällä siitä, kuka on sek­si­kau­pan uhri ja kuka omaeh­toi­nen sek­si­työ­läi­nen, on kau­as­kan­toi­set seu­rauk­set sek­si­työn­te­ki­jöi­den oikeuk­siin.

LUE LISÄÄ
author

Kotona kinky-yhteisössä

kinky_rajaus1

Kinky-yhteisön bileissä näyt­täy­tyy sek­su­aa­li­suu­den kar­ne­va­lis­ti­nen ja räikeä puoli. Osallistujat ovat pukeu­tu­neet fetis­sia­sui­hin, piiskat viuhuvat ja alis­tu­mi­sesta nauttivat kulkevat kiltisti talu­tus­hih­no­jensa päissä. Kaikki tämä luo tur­val­li­sen puo­li­jul­ki­sen tilan yksi­löille, joiden yleensä täytyy piilottaa sek­su­aa­li­suu­tensa muulta maa­il­malta. Miksi kinky-yhteisöä tarvitaan, ja miksi kin­ky­bi­leet ovat tärkeitä tapah­tu­mia?

LUE LISÄÄ
author

Epäneutraali vastine epäneutraalille sukupuolikirjalle

104h-1

Epäneutraalin suku­puo­li­kir­jan tarkoitus on esipuheen mukaan nostaa kes­kus­te­luun “perin­tei­set suku­puo­li­roo­lit” sekä miesten tasa-arvo –ongelmat. Kirjoittajat vetoavat tie­tee­seen, tut­ki­muk­siin ja tut­ki­joi­hin, mutta tie­teel­li­siä käy­tän­töjä on vain nimeksi. Kun aiheina on sukupuoli, ”pariu­tu­mi­nen”, valta ja vaihto; ja kun esitetään väitteitä kult­tuu­rista, yhteis­kun­nasta, ihmisen evo­luu­tiosta ja ihmi­syy­den perim­mäi­sestä luon­teesta, ollaan aiheissa, joita ant­ro­po­lo­giassa on käsitelty paljon. 

LUE LISÄÄ
author

Vaihtokauppaseksi laajentaa näkemystä seksin ja rahan suhteesta

15756889886_6fe8fdfb1d_o

Viime vuosina vaih­to­kaup­pa­seksi on herät­tä­nyt tut­ki­joi­den ja median mie­len­kiin­non. Olemme lukeneet lehdistä, kuinka nuoret naiset hankkivat rahaa ja luk­sus­tuot­teita ”tapai­le­malla” vanhempia miehiä. Tämä on herät­tä­nyt huolta nuorten ter­vey­destä ja hyvin­voin­nista. Ilmiön kit­ke­mi­seksi on ryhdytty toi­men­pi­tei­siin. Suomessa nuorten vaih­to­kaup­pa­sek­siin on suh­tau­duttu lasten hyväk­si­käyt­tönä ja puhuttu ilmiöstä nuo­ri­so­pros­ti­tuu­tiona. Siitä, missä määrin sek­su­aa­li­suus ja vaihdanta liittyvät aikuisten arjessa toisiinsa, ei taas puhuta lainkaan. Onko vaih­to­kaup­pa­seksi kui­ten­kaan sama asia kuin pros­ti­tuu­tio?

LUE LISÄÄ
author

Orlando ei ole sattuma

Cruzes_na_bandeira_lgbt

Pride-marsseja, Orlandon surmia ja queer-kult­tuu­reita ana­ly­soiva kak­sio­sai­nen jut­tusarja jatkuu. Jokainen lesbo, homo ja trans* tietää täs­mäl­leen, missä ei voi suudella, missä pitää irrottaa käsi kädestä, missä voi pukeutua ja elehtiä queeristi, missä voi flirt­tailla, kenen silmissä katseen voi antaa viipyä ja kenelle voi kertoa elä­mäs­tään yksi­tyis­koh­tia. Joskus kuitenkin sattuu erheitä, tai iskee halu haastaa rajoja tie­toi­sesti. Tulos voi olla suoran tai epäsuoran väki­val­lan kohteeksi jou­tu­mi­nen.

LUE LISÄÄ
author

Orlandon perintö

Kuva: Oscar Carvajal, Gay Pride Sevilla. CC BY 2.0

Näkyminen Pride-paraa­tissa on muuttunut viime vuosina syvästi poliit­ti­seksi esi­mer­kiksi monille sateen­kaa­ri­per­heille, HIV+-järjestöille ja trans*-ihmisille. Samalla kul­ku­ee­seen liit­ty­mi­nen tai sille hur­raa­mi­nen on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan moni­nai­suutta ja tasa-arvoa kan­nat­ta­vien hete­roi­den kes­kuu­dessa. Pride-marssit ovat nyt säh­köis­ty­neet uudelleen flo­ri­da­lai­seen lati­no­ho­moklu­biin tehdyn mas­sa­mur­hais­kun vuoksi. Queer-yhteisö on Orlandon tapah­tu­mien vuoksi kaik­kialla vakavasti jär­kyt­ty­nyt. Miksi osa yhteisöä kiel­täy­tyy olemasta mukana Priden spek­taak­ke­lissa? Kaksiosaisen artik­ke­lin toinen osa jul­kais­taan huomenna. 

LUE LISÄÄ
author

Suomalaisuuden sukupuoli

Olemme pitäneet kevään ajan tiukasti silmällä Arman Alizadin doku­ment­ti­sar­jaa Arman Pohjantähden alla. Suomalaista yhteis­kun­taa kuo­hut­ta­via ajan­koh­tai­sia aiheita esille nostava sarja ansaitsee ensim­mäi­sen esi­tys­kau­tensa päät­teeksi ant­ro­po­lo­gi­sen arvion. Sarjan viimeisen jakson teemana oli ajan­koh­tai­nen, kiis­ta­na­lai­nen ja vaikeasti mää­ri­tel­tävä asia: suo­ma­lai­suus. Jaksossa kul­mi­noi­tui­vat sarjan vahvuudet ja heik­kou­det. Pääsivätkö eri ryhmien edustajat tas­a­puo­li­sesti ääneen tässä vii­mei­sessä jaksossa — tai sarjassa ylipäänsä?

LUE LISÄÄ
author

Biseksuaalisuuden monet merkitykset

1643217208_bf789795c4_o

2010-luvulla bisek­su­aa­li­suu­della on monen­lai­sia mer­ki­tyk­siä. Sen sek­su­aa­li­po­liit­ti­nen merkitys on vähen­ty­nyt, ja viih­teel­li­nen merkitys kasvanut. Biseksuaalisuus on ilmiö, jonka avulla voi hou­ku­tella erilaisia yleisöjä eri­lais­ten media­si­säl­tö­jen pariin. Samalla bisek­su­aa­li­suus on termi, jota käytetään sek­su­aa­li­sen iden­ti­tee­tin mää­rit­te­lyyn.

LUE LISÄÄ
author

Rajanvetoa – seksuaalisesta häirinnästä Suomessa

seks häirintä

Naisiin koh­dis­tuva sek­su­aa­li­nen häirintä on viime aikoina herät­tä­nyt kes­kus­te­lua mediassa. Ilmiö on noussut esiin ilta­päi­vä­leh­tien lööpeissä sekä sosi­aa­li­sen median kes­kus­te­luissa kuten #Lääppijä – kam­pan­jassa, jossa suo­ma­lai­set jakoivat koke­muk­si­aan sek­su­aa­li­sesta häi­rin­nästä. Seksuaalinen häirintä ei ole ilmiönä uusi, mutta siihen on alettu puuttua etenkin jul­ki­suu­dessa entistä enemmän.

LUE LISÄÄ
author

Boksilla rakennetaan vahvoja naisia

crossfit-534615_1920

Vahvuus on sek­si­kästä! Vahva on uusi laiha! Nämä isku­lauseet ovat tulleet tutuiksi viime vuosina sosi­aa­li­sessa mediassa, mai­non­nassa ja naisten kehoihin liit­ty­vässä uuti­soin­nissa. Keho saa mer­ki­tyk­sensä sitä ympä­röi­västä kult­tuu­rista, ja vartaloa muokataan kul­loin­kin vallalla olevien usko­mus­ten, kau­neus­kä­si­tys­ten ja niihin liit­ty­vien tek­nii­koi­den ja har­joit­tei­den kautta. Keho näin ollen myös heijastaa ja kantaa sym­bo­li­sia mer­ki­tyk­siä yhteis­kun­nan arvoihin liittyen.

LUE LISÄÄ
author

Skandinaavisen vapaan seksin melanesialaiset juuret

Michelle Robinson (CC BY 2.0)

Parisuhdetta, suku­puo­li­roo­leja ja sek­su­aa­li­suutta koskeva vapaus liitetään usein Skandinavian maihin. Esimerkiksi angloa­me­rik­ka­lai­sessa popu­laa­ri­kult­tuu­rissa estot­to­mat ja kokei­lun­ha­lui­set skan­di­naa­vit muo­dos­ta­vat oman­lai­sensa ste­reo­ty­pian. Aina näin ei ole ollut ja onkin kiel­tä­mättä erikoista, kuinka perin juurin lute­ri­lai­sista poh­joi­sista yhteis­kun­nista on tullut suku­puo­li­li­be­ra­lis­min tyys­si­joja. Syitä tälle kehi­tys­ku­lulle on varmasti monia ja yksi kenties yllät­tä­vim­mistä tulee ant­ro­po­lo­gian suunnalta, 1900-luvun alun etno­gra­fi­sista tut­ki­muk­sista mela­ne­sia­lais­ten suku­puo­lie­lä­mästä.

LUE LISÄÄ

Perheen ja suku­lai­suu­den tavoin myös sek­su­aa­li­suus ja sukupuoli nähdään ant­ro­po­lo­giassa biologian sijaan sosio­kult­tuu­ri­sina kate­go­rioina. Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat asioita, joita ihmiset toteut­ta­vat sosi­aa­li­sessa vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa keskenään. Lue lisää tämän sivun jutuis­tamme.