Aihe: Kulttuurishokki

author

Delfiinien kanssa kalassa

Ihmisten ja vil­lie­läin­ten väliset vas­ta­vuo­roi­set suhteet ovat yleinen satujen ja tari­noi­den aihe. Joissakin yhtei­söis­sä ne ovat myös olen­nai­nen osa joka­päi­väis­tä elämää. Esimerkiksi bra­si­lia­lai­ses­sa Lagunan kylässä on kalas­tet­tu del­fii­nien kanssa 1800-luvun puo­li­vä­lis­tä lähtien.

LUE LISÄÄ
author

Oodi sukuelimille

Huoleton sosi­aa­li­nen alas­to­muus ei ole vain suo­ma­lai­sen sau­na­kult­tuu­rin yksi­noi­keus. Myös Hawaijin alku­pe­räi­ses­sä kult­tuu­ris­sa koko­nai­set perheet kylpivät ja uivat yhdessä montakin kertaa päivässä, ja sosi­aa­li­sel­la alas­to­muu­del­la oli myös yhteis­kun­nal­li­sia ja sere­mo­nial­li­sia mer­ki­tyk­siä.

LUE LISÄÄ
author

Kaikkialla maailmassa ei suudella

Suudelma on romant­ti­sen rakkauden symboli — mutta ei suinkaan kaik­kial­la. Monissa kult­tuu­reis­sa suulle suutelua pidetään vas­ten­mie­li­se­nä, likaisena tai yksin­ker­tai­ses­ti outona tapana.

LUE LISÄÄ
author

Kateus ja vähättely Suomessa

Suomalainen kehaisee toisen asua. “Ai tääkö”, toinen vastaa, “tää nyt on tällanen vanha riepu”. Suomalainen ei ole vaa­ti­ma­ton, vaan yrittää suojata itseään kateus­ma­gi­aan perus­tu­val­ta epä­on­nel­ta.

LUE LISÄÄ
author

Kaunis ja kuolematon tofu

Tofu on tullut tun­ne­tuk­si län­si­mais­sa eri­tyi­ses­ti kas­vis­syö­jien ja vegaanien pro­teii­nin­läh­tee­nä. Soijamaidosta tehdyn juus­to­mai­sen aineen juuret ovat kuitenkin paljon kas­vis­syön­nin historiaa syvem­mäl­lä. Kiinassa tofu liittyy myös legen­doi­hin, runoihin ja ver­taus­ku­viin.

LUE LISÄÄ
author

Unien merkitys islamissa

Unilla on paljon pai­noar­voa monissa uskon­nois­sa ja hen­ki­sis­sä perin­teis­sä, myös islamissa. Koraanin mukaan profeetta Muhammad itse näki todeksi tulevia enneunia, joiden sanotaan olleen juma­lal­lis­ta joh­da­tus­ta. Sekä Koraanin että pyhien hadith-kir­joi­tus­ten mukaan juma­lai­nen ins­pi­raa­tio saat­taa­kin tulla unien muodossa.

LUE LISÄÄ
author

Juomarahan antamisen taito

Matkalla uudessa maassa joutuu usein miet­ti­mään, kuuluuko juo­ma­ra­haa antaa ja minkä verran. Mitä tip­paa­mi­nen edustaa?

LUE LISÄÄ
author

Vauva itkee — mitä äiti tekee?

Meneekö hyvä äiti itkevän vauvan luo heti? Vai myöhemmin? Vai aiemmin? Käsitykset hyvästä äitiy­des­tä voivat vaihdella pienenkin ryhmän sisällä, mutta niistä löytyy myös kult­tuu­ri­sia linjoja.

LUE LISÄÄ
author

Intian pilveä polttavat joogit

Intiassa joogit polttavat pilveä. Joogan har­joit­ta­mi­nen liittyy yleensä sadhujen eli pyhien askeet­tien elä­män­ta­paan. Sadhut tunnistaa koris­teel­li­sis­ta kas­vo­maa­lauk­sis­ta, pitkästä parrasta ja ras­toit­tu­neis­ta hiuksista. Usein heidän ympä­ril­lään leijuu kan­na­bik­sen makea tuoksu.

LUE LISÄÄ
author

Intensiivinen vappurituaali

Kansainvälistä työ­läis­ten päivää juhlitaan toukokuun 1. päivä. Pieni, lähes arktinen kansa nimeltä suo­ma­lai­set kutsuu juhlaa vapuksi ja pitää sitä myös opis­ke­li­joi­den juhlana.

LUE LISÄÄ
author

Mobiiliappi itsemurhien estäjänä

Australian alku­pe­räis­väes­tön itse­mur­ha­lu­vut ovat maailman kor­keim­pia. Tilanne on vakavin nuorten kes­kuu­des­sa. Itsemurhariski on vii­sin­ker­tai­nen muuhun väestöön nähden, ja kuolema oman käden kautta yleisin kuolinsyy.

LUE LISÄÄ
author

Passio filippiiniläiseen tapaan

Filippiineillä pit­kä­per­jan­tain kär­si­mys­näy­tel­män päät­teek­si halukkaat kristityt ris­tiin­nau­li­taan. Kyse on Kristuksen kär­si­myk­sen ja kuoleman imi­taa­tios­ta, johon liittyvät myös ristin kan­ta­mi­nen ja itsen ruoskinta. 

LUE LISÄÄ
author

Rajat auki Albaniassa?

Albaniassa vie­raan­va­rai­suus maja­paik­kaa etsiviä muu­ka­lai­sia kohtaan on tärkeä osa vuo­si­sa­to­ja vanhaa käy­tös­koo­dia. Besa merkitsee luot­ta­mus­ta, lupauksen pitämistä ja kun­nia­sa­naa, ja sitä pidetään alba­nia­lai­suu­den tärkeänä piirteenä.

LUE LISÄÄ
author

Valehtelun juhla

Miksi meillä on juh­la­päi­vä valeh­te­lul­le? Aprillipäivänä saa juksata, kep­pos­tel­la ja puijata. Toden puhumista koskevat tärkeät säännöt eivät 1. huh­ti­kuu­ta päde.

LUE LISÄÄ
author

Kiinalainen naisten kieli

Nüshu on kii­na­lai­nen, lähes kadonnut kir­joi­tus­jär­jes­tel­mä. ‘Nu shu’ tar­koit­taa “naisten kir­joi­tus­ta”, ja on nimensä mukai­ses­ti ollut vain naisten käyttämä.

LUE LISÄÄ
author

Me olemme joki — joki on me”

Uusiseelantilainen Whanganui-joki sai viime kes­ki­viik­ko­na oikeus­hen­ki­lön aseman. Nyt joella on oma laillinen iden­ti­teet­tin­sä, johon sisältyy oikeuksia ja vel­vol­li­suuk­sia.

LUE LISÄÄ
author

Tuolilla vai lattialla?

Istutko par­hail­laan tuolilla tai sohvalla? Jos olet Suomessa, et luul­ta­vas­ti istu lattialla. Niinkin tavan­omai­nen asia kuin istuminen on vahvasti kult­tuu­ri­si­don­nais­ta.

LUE LISÄÄ
author

Toverit! Sateenkaariväki!

Kiinassa pyritään vah­vis­ta­maan kom­mu­nis­tis­ta uskoa elvyt­tä­mäl­lä termi toveri aktii­vi­seen käyttöön. Vuosikymmenten varrella puhut­te­lu­muo­to on saanut uusia mer­ki­tyk­siä, joista 60 – 70 -vuotiaat päättäjät eivät vält­tä­mät­tä ole tietoisia.

LUE LISÄÄ
author

Kuninkaalliset täisäkit

Täillä on pieni mutta kiin­nos­ta­va rooli val­lan­käy­tön ja arvot­to­muu­den sym­bo­lei­na eräiden Etelä-Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen his­to­rias­sa — kuten kunin­kaal­lis­ten täi­säk­kien tapauk­ses­sa.

LUE LISÄÄ
author

Hämäläinen kahviseremonia

Hämäläiseen kah­vi­se­re­mo­ni­aan kuuluu kursailu. Emäntä ilmoittaa että kahvi on kaadettu, mutta kukaan ei siirry tar­joi­lu­pöy­tään. Tunnelma on jän­nit­ty­nyt.

LUE LISÄÄ

Kulttuurishokki-pos­tauk­sissa esit­te­lem­me vii­koit­tain uusia näkö­kul­mia tuttuihin tapoihin ja tutus­tum­me muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon.