Aihe: Kulttuurishokit

author

Mobiiliappi itsemurhien estäjänä

digikilpi1

Australian alku­pe­räis­väes­tön itse­mur­ha­lu­vut ovat maailman kor­keim­pia. Tilanne on vakavin nuorten kes­kuu­dessa. Itsemurhariski on vii­sin­ker­tai­nen muuhun väestöön nähden, ja kuolema oman käden kautta yleisin kuolinsyy.

LUE LISÄÄ
author

Passio filippiiniläiseen tapaan

ristiinnaulitseminen1

Filippiineillä pit­kä­per­jan­tain kär­si­mys­näy­tel­män päät­teeksi halukkaat kristityt ris­tiin­nau­li­taan. Kyse on Kristuksen kär­si­myk­sen ja kuoleman imi­taa­tiosta, johon liittyvät myös ristin kan­ta­mi­nen ja itsen ruoskinta. 

LUE LISÄÄ
author

Rajat auki Albaniassa?

2c

Albaniassa vie­raan­va­rai­suus maja­paik­kaa etsiviä muu­ka­lai­sia kohtaan on tärkeä osa vuo­si­sa­toja vanhaa käy­tös­koo­dia. Besa merkitsee luot­ta­musta, lupauksen pitämistä ja kun­nia­sa­naa, ja sitä pidetään alba­nia­lai­suu­den tärkeänä piirteenä.

LUE LISÄÄ
author

Valehtelun juhla

herra4

Miksi meillä on juh­la­päivä valeh­te­lulle? Aprillipäivänä saa juksata, kep­pos­tella ja puijata. Toden puhumista koskevat tärkeät säännöt eivät 1. huh­ti­kuuta päde.

LUE LISÄÄ
author

Kiinalainen naisten kieli

nushu6

Nüshu on kii­na­lai­nen, lähes kadonnut kir­joi­tus­jär­jes­telmä. ‘Nu shu’ tar­koit­taa “naisten kir­joi­tusta”, ja on nimensä mukai­sesti ollut vain naisten käyttämä.

LUE LISÄÄ
author

Me olemme joki — joki on me”

B

Uusiseelantilainen Whanganui-joki sai viime kes­ki­viik­kona oikeus­hen­ki­lön aseman. Nyt joella on oma laillinen iden­ti­teet­tinsä, johon sisältyy oikeuksia ja vel­vol­li­suuk­sia.

LUE LISÄÄ
author

Tuolilla vai lattialla?

people-996759_1920

Istutko par­hail­laan tuolilla tai sohvalla? Jos olet Suomessa, et luul­ta­vasti istu lattialla. Niinkin tavan­omai­nen asia kuin istuminen on vahvasti kult­tuu­ri­si­don­naista.

LUE LISÄÄ
author

Toverit! Sateenkaariväki!

rainbowflag

Kiinassa pyritään vah­vis­ta­maan kom­mu­nis­tista uskoa elvyt­tä­mällä termi toveri aktii­vi­seen käyttöön. Vuosikymmenten varrella puhut­te­lu­muoto on saanut uusia mer­ki­tyk­siä, joista 60 – 70 –vuotiaat päättäjät eivät vält­tä­mättä ole tietoisia.

LUE LISÄÄ
author

Kuninkaalliset täisäkit

Male_human_head_louse

Täillä on pieni mutta kiin­nos­tava rooli val­lan­käy­tön ja arvot­to­muu­den sym­bo­leina eräiden Etelä-Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen his­to­riassa — kuten kunin­kaal­lis­ten täi­säk­kien tapauk­sessa.

LUE LISÄÄ
author

Hämäläinen kahviseremonia

20691103354_9823304bb9_z

Hämäläiseen kah­vi­se­re­mo­ni­aan kuuluu kursailu. Emäntä ilmoittaa että kahvi on kaadettu, mutta kukaan ei siirry tar­joi­lu­pöy­tään. Tunnelma on jän­nit­ty­nyt.

LUE LISÄÄ
author

Värit eri kulttuureissa

6969349081_95869a26fb_z

Väreistä puhutaan ja niitä luo­ki­tel­laan eri kult­tuu­reissa hyvin eri tavoin. Ennen 1500-lukua englannin kielessä ei ollut termiä orans­sille värille. 

LUE LISÄÄ
author

Julkisesti torkkuvat japanilaiset

Japanilaiset nukkuvat julkisissa.

Talouskasvun ihmeenä tun­ne­tussa Japanissa vallitsee ihan­ne­kuva ahkerasta ihmisestä, joka herää aikaisin aamulla ja menee myöhään nukkumaan. 

LUE LISÄÄ
author

Kirurgia, köyhien kauhu

11270557265_110b7d1c41_o

Moderni kirurgia kehittyi valis­tuk­sen ajan Britanniassa, jossa ana­to­mi­nen tutkimus vaati mate­ri­aa­lik­seen runsain määrin ihmis­ke­hoja. Ruumiiden leikkelyä pidettiin kuitenkin kansan parissa radi­kaa­lina ja syvästi kam­mot­ta­vana.

LUE LISÄÄ
author

Italialainen oveluus

Berlusconi-comizio

Turisteja huijataan aina maksamaan pai­kal­li­sia enemmän, vai mitä? Italiassa turisti saattaa joutua tilan­tee­seen, jossa on kyse fur­biziasta — eri­tyis­laa­tui­sesta indi­vi­dua­lis­mista, joka määrittää toimintaa suhteessa toisiin.

LUE LISÄÄ
author

Ruoka ja rakkaus Kuubassa

Foodie_Cupcakes!_(4613624348)

Kuubassa ruoka liittyy voi­mak­kaasti sosi­aa­li­siin suh­tei­siin ja niissä ilme­ne­vään huo­len­pi­toon.

LUE LISÄÄ
author

Jeesuksen kaksonen

kettunen_harri_stgo_atitlan1-lowres

Guatemalan maya-alueilla kris­til­li­sessä kuvas­tossa on yllät­tä­viä lisäyksiä: jou­lusei­messä saattaa olla kaksi lasta tai Neitsyt Marialla sylissään Jeesus-lapsen lisäksi tämän kak­sois­veli.

LUE LISÄÄ
author

Vuosi yhdessä kuvassa

history-20151125043408217

Ajan mit­taa­mi­sen historia on täynnä tarinoita yksit­täis­ten ihmisten val­ta­vasta vai­ku­tuk­sesta siihen, mitkä asiat muis­te­taan ja mitkä unoh­de­taan. Mitä jos saisit valita yhden asian, jonka perus­teella vuosi 2016 mer­kit­täi­siin his­to­rian­kir­joi­hin?

LUE LISÄÄ
author

Iranilainen etiketti

shield-417826_1280-1

Iranissa sosi­aa­li­sia tilan­teita mää­rit­te­lee erityinen käyt­täy­ty­mi­se­ti­ketti, taarof. Jos aterialla tarjotaan lisää, etiketin mukaan on kiel­täy­dyt­tävä, mie­lel­lään pari kertaa ennen myön­ty­mistä.

LUE LISÄÄ
author

Mielenterveys ja kulttuuri

kitab_al-bulhan_-_devils_talking

Mieleen ja sen ter­vey­teen liittyvät kysy­myk­set ovat kult­tuu­ri­si­don­nai­sia. Kulttuureissa, joissa mielen rajat käsi­te­tään läpäi­se­viksi, seli­tyk­set ja tulkinnat oireille ovat usein sosi­aa­li­sia tai esi­mer­kiksi hen­ki­maa­il­maan liittyviä.

LUE LISÄÄ
author

Yksilöllisyyden rajat

statue-873818_1280

Länsimaisessa kult­tuu­rissa “itse” on ainut­laa­tui­nen, muista erillinen tie­toi­suu­den keskus. Mielen sisältö on yksi­tyi­nen ja koke­mus­maa­ilma poh­jim­mil­taan muiden tavoit­ta­mat­to­missa. Kaksoset, varsinkin ident­ti­set, rikkovat tätä käsitystä.

LUE LISÄÄ

Kulttuurishokki-pos­tauk­sissa esit­te­lemme vii­koit­tain uusia näkö­kul­mia tuttuihin tapoihin ja tutus­tumme muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon.