Aihe: Kulttuurishokit

author

Hämäläinen kahviseremonia

20691103354_9823304bb9_z

Hämäläiseen kah­vi­se­re­mo­ni­aan kuuluu kursailu. Emäntä ilmoittaa että kahvi on kaadettu, mutta kukaan ei siirry tar­joi­lu­pöy­tään. Tunnelma on jän­nit­ty­nyt.

LUE LISÄÄ
author

Värit eri kulttuureissa

6969349081_95869a26fb_z

Väreistä puhutaan ja niitä luo­ki­tel­laan eri kult­tuu­reissa hyvin eri tavoin. Ennen 1500-lukua englannin kielessä ei ollut termiä orans­sille värille. 

LUE LISÄÄ
author

Julkisesti torkkuvat japanilaiset

Japanilaiset nukkuvat julkisissa.

Talouskasvun ihmeenä tun­ne­tussa Japanissa vallitsee ihan­ne­kuva ahkerasta ihmisestä, joka herää aikaisin aamulla ja menee myöhään nukkumaan. 

LUE LISÄÄ
author

Kirurgia, köyhien kauhu

11270557265_110b7d1c41_o

Moderni kirurgia kehittyi valis­tuk­sen ajan Britanniassa, jossa ana­to­mi­nen tutkimus vaati mate­ri­aa­lik­seen runsain määrin ihmis­ke­hoja. Ruumiiden leikkelyä pidettiin kuitenkin kansan parissa radi­kaa­lina ja syvästi kam­mot­ta­vana.

LUE LISÄÄ
author

Italialainen oveluus

Berlusconi-comizio

Turisteja huijataan aina maksamaan pai­kal­li­sia enemmän, vai mitä? Italiassa turisti saattaa joutua tilan­tee­seen, jossa on kyse fur­biziasta — eri­tyis­laa­tui­sesta indi­vi­dua­lis­mista, joka määrittää toimintaa suhteessa toisiin.

LUE LISÄÄ
author

Ruoka ja rakkaus Kuubassa

Foodie_Cupcakes!_(4613624348)

Kuubassa ruoka liittyy voi­mak­kaasti sosi­aa­li­siin suh­tei­siin ja niissä ilme­ne­vään huo­len­pi­toon.

LUE LISÄÄ
author

Jeesuksen kaksonen

kettunen_harri_stgo_atitlan1-lowres

Guatemalan maya-alueilla kris­til­li­sessä kuvas­tossa on yllät­tä­viä lisäyksiä: jou­lusei­messä saattaa olla kaksi lasta tai Neitsyt Marialla sylissään Jeesus-lapsen lisäksi tämän kak­sois­veli.

LUE LISÄÄ
author

Vuosi yhdessä kuvassa

history-20151125043408217

Ajan mit­taa­mi­sen historia on täynnä tarinoita yksit­täis­ten ihmisten val­ta­vasta vai­ku­tuk­sesta siihen, mitkä asiat muis­te­taan ja mitkä unoh­de­taan. Mitä jos saisit valita yhden asian, jonka perus­teella vuosi 2016 mer­kit­täi­siin his­to­rian­kir­joi­hin?

LUE LISÄÄ
author

Iranilainen kohteliaisuus

shield-417826_1280-1

Iranissa sosi­aa­li­sia tilan­teita mää­rit­te­lee erityinen käyt­täy­ty­mi­se­ti­ketti, taarof. Jos aterialla tarjotaan lisää, etiketin mukaan on kiel­täy­dyt­tävä, mie­lel­lään pari kertaa ennen myön­ty­mistä.

LUE LISÄÄ
author

Mielenterveys ja kulttuuri

kitab_al-bulhan_-_devils_talking

Mieleen ja sen ter­vey­teen liittyvät kysy­myk­set ovat kult­tuu­ri­si­don­nai­sia. Kulttuureissa, joissa mielen rajat käsi­te­tään läpäi­se­viksi, seli­tyk­set ja tulkinnat oireille ovat usein sosi­aa­li­sia tai esi­mer­kiksi hen­ki­maa­il­maan liittyviä.

LUE LISÄÄ
author

Muuri kansakunnan rajana

640px-allom_-_the_great_wall_of_china

Maahanmuuton hal­lin­nointi on askar­rut­ta­nut val­taa­pi­tä­viä kult­tuu­ri­his­to­rian alku­hä­mä­ristä asti. Monimutkaisia sosio-poliit­ti­sia tilan­teita pyrittiin jo 5000 vuotta sitten rat­kai­se­maan muurien raken­ta­mi­sella.

LUE LISÄÄ
author

Isot miehet politiikassa

25977579392_70f33cd24b_o

Big man” on vai­ku­tus­val­tai­nen, päällikön veroinen yksilö Melanesiassa ja Polynesiassa. Siinä missä päällikön asema periytyy, kun­nian­hi­moi­nen ja ovela big man saa poliit­ti­sen valtansa talou­del­li­sen toiminnan ja kilpailun avulla.

LUE LISÄÄ
author

Onnellisuus Etiopiassa

why-are-frogs-so-happy-meme_1

Etiopian ete­lä­osissa Gamon ylämaalla elävillä ihmisillä ei ole sanaa onnel­li­suu­delle. Hyvän elämän tär­keim­piä tun­nus­merk­kejä on rauha, jolla gamot tar­koit­ta­vat sosi­aa­lis­ten suhteiden suju­vuutta, yhtei­syyttä ja jakamista.

LUE LISÄÄ
author

Tupakan käyttö Etelä-Amerikassa

14666308_1813162668931418_9196480125749321894_n

Tupakka nau­tin­toai­neena on menet­tä­nyt viileän ja vapaan imagonsa. Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen kes­kuu­dessa tupakka on edelleen tärkeä ritu­aa­li­kasvi, jolla ymmär­re­tään olevan monia paran­ta­via ja mystisiä vai­ku­tuk­sia.

LUE LISÄÄ
author

Pokémonin kulttuurihistoria

14590384_1809233435991008_6516480855041685320_n

Miten maa­il­man­laa­jui­seksi hitiksi noussut mobii­li­peli kietoutuu Japanin ja Kiinan kult­tuu­ri­his­to­ri­aan?

LUE LISÄÄ
author

Onko biologista kelloa olemassa?

14492610_1805918182989200_4065546002925793296_n

Naisen hedel­mäl­li­nen aika on rajal­li­nen. Biologinen kello alkaa raksuttaa vii­meis­tään 30 vuoden raja­pyy­kin jälkeen. Vaan entä jos koneiston ääntä ei kuulukaan?

LUE LISÄÄ
author

Virheettömät kasvot

14485032_1803606819887003_8783399755188811488_n

1700-luvun Euroopassa ja siir­to­kun­tien Amerikassa naisen luonteen puhtaus näkyi iholla. Hyveellisyys ja korkea moraali ilmenivät ihon kal­peu­tena ja kos­ke­mat­to­muu­tena, joka toimi kont­ras­tina siir­to­kun­tien alku­pe­räis­kan­so­jen tum­mem­malle hipiälle. 

LUE LISÄÄ
author

Lemmikkieläimiä ei tunneta kaikkialla

panda-813749_960_720

Nykyarvioiden mukaan ihmisen paras ystävä, koira, oli kave­ri­namme jo 27 000 vuotta sitten. Aivan kaik­kialla maa­il­massa lem­mik­kejä ei silti tunneta.

LUE LISÄÄ
author

Esihistorialliset sukupuoliroolit

14305211_1795818100665875_9146037986821610545_o

Kyllä esi­his­to­rial­li­seen aikaan oli kaikki sel­keäm­pää. Mies metsästi ravintoa ja nainen piti huolta koti­lei­ristä. Vai miten se menikään?

LUE LISÄÄ

Kulttuurishokki-pos­tauk­sissa esit­te­lemme vii­koit­tain uusia näkö­kul­mia tuttuihin tapoihin ja tutus­tumme muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon.

Tilaa kuukausittainen kooste artikkeleista sähköpostiisi!