Artikkelit, joiden kirjoittaja on Suvi Sillanpää

author

Museot ja antropologia – aina yhdessä?

Antropologian ja etno­gra­fis­ten museoiden historia on kie­tou­tu­nut yhteen siirtomaa-ajan perinnön ja val­ta­suh­tei­den kanssa. Kulttuureja ja niiden esi­neis­töä esit­te­le­vien etno­gra­fis­ten museoiden juuret ovat siir­to­maa­his­to­rias­sa. Eurooppalaisten kunin­kaal­lis­ten sekä muun ylimystön parissa 1500-luvulla muotiin tulivat kurio­si­teet­ti­ka­bi­ne­tit, joissa eri kansoilta peräisin olevat esineet oli asetettu rin­nak­kain luon­non­tie­teel­lis­ten näyt­tei­den ja muiden eri­koi­si­na pidet­ty­jen esineiden kanssa. 

LUE LISÄÄ
author

Ilta Leirissä — Helinä Rautavaaran museo kertoo monta tarinaa

Rytmikäs musiikki tervehtii ava­jais­vie­rai­ta Helinä Rautavaaran uuden museon ovella. Meneillään on tais­te­lu­tans­si capoeiran roda eli tans­si­rin­ki, jota johtaa kokenut mestre Cobra Mansa Brasilian Bahiasta. Paikalla on osal­lis­tu­jia Ruotsista, Venäjältä, Saksasta ja Brasilian Sao Paolosta asti. Rumpujen rytmi ja kie­li­soi­tin berim­baul­la soitettu säestys täyttävät avaran aulan, ja ikku­noi­den vehreä kas­vi­tee­ma tuo aavis­tuk­sen troop­pis­ta Brasiliaa Tapiolan maa­lis­kui­seen beto­ni­mai­se­maan

LUE LISÄÄ
author

Takaisin kotiin — Näkökulmia Nepalin maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen

Nepalin maan­jä­ris­tyk­sis­sä huhti-tou­ko­kuus­sa 2015 kuoli 8 800 ihmistä ja louk­kaan­tui 22 300. Tuhoutuneita ja vahin­goit­tu­nei­ta taloja on 750 000.
Tuhoutuneisiin koteihin liittyy paljon muistoja, jotka Nepalissa usein lin­kit­ty­vät tär­kei­siin ihmis­suh­tei­siin. Talot eivät olekaan pel­käs­tään mate­ri­aa­li­sia raken­nel­mia, sillä niiden mer­ki­tyk­set ovat tiiviisti kiinni sosi­aa­li­sis­sa suhteissa sekä kult­tuu­ri­ses­sa kon­teks­tis­sa. Voidaan myös ajatella, että talot koostuvat niissä asuvien ihmisten välisistä suhteista. Itsestään selvinä pidet­ty­jen raken­nus­ten merkitys huomataan poik­keuk­sel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa, kuten maan­jä­ris­tyk­sen jälkeen.

LUE LISÄÄ