Artikkelit, joiden kirjoittaja on Suvi Jaakkola

author

Daenerysin kohtalo

Pääseekö Daenerys Targaryen lopulta Rautavaltaistuimelle hit­ti­sar­ja Game of Thronesissa? Vai odottaako suosittua hahmoa kam­mot­ta­vam­pi kohtalo? Klassinen poliit­ti­nen ant­ro­po­lo­gia voi kenties auttaa ennus­ta­maan tulevaa – Targaryenin suvun kruu­nun­pe­ril­li­nen kun näyttää epäi­lyt­tä­väs­ti jumal­ku­nin­kaal­ta!

LUE LISÄÄ
author

Et todennäköisesti pilaa lastasi

Mikä on lapselle parhaaksi? Tämän kysy­myk­sen ja siihen annet­tu­jen vas­taus­ten ympärille rakentuu päi­vit­täin päätöksiä ter­vey­den­huol­los­sa, edus­kun­nas­sa, oikeus­sa­leis­sa sekä äitien ja isien mielissä. Tämä ei päde vain Suomessa. Jokaisessa maa­il­man­kol­kas­sa pohditaan tarkasti, miten olla hyvä vanhempi.

LUE LISÄÄ
author

Totuus joulupukista

Joulun avainsana Suomessa on lahja. Lahjojen ritu­aa­li­nen vaihto nähdään ant­ro­po­lo­gias­sa eräänä tär­keim­mis­tä keinoista ylläpitää ja huoltaa sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja. Lahjan arvo ei ole vain tavarassa itsessään. Merkitys piilee ennen kaikkea lahjan sosi­aa­li­ses­sa arvossa, joka liittyy lahjan antajan ja vas­taa­not­ta­jan väliseen suh­tee­seen sekä molempien sosi­aa­li­seen asemaan. Ja miten jou­lu­puk­ki sopii tähän kuvioon? 

LUE LISÄÄ
author

Kesä vei antropologin

Ensimmäinen tuo­tan­to­kau­tem­me päättyy tänään, kun päästämme AntroBlogin toi­mi­tuk­sen hyvin ansai­tul­le kesä­lo­mal­le. Palaamme nor­maa­liin jul­kai­su­tah­tiin heti syyskuun alussa, emmekä aio olla täysin hiljaa kesätauon aika­na­kaan. Ennen tahdin hil­jen­tä­mis­tä on vielä pienen menneen ker­taa­mi­sen ja fii­lis­te­lyn aika — tässä siis iloksenne AntroBlogin toi­mi­tuk­sen pieni teksti-selfie!

LUE LISÄÄ
author

Yksin Pohjantähden alla

Arman Pohjantähden alla – doku­ment­ti­sar­jan tuorein jakso käsitteli van­hus­ten­hoi­toa ja vanhusten yksi­näi­syyt­tä. Vanhustenhoito on kuuma puhee­nai­he, joka nousee Suomessa otsi­koi­hin tasaisin väliajoin — yleensä epä­koh­tien, rikkeiden tai resurs­si­pu­lan takia. Yksi suu­rim­mis­ta ikään­ty­vän väestön ongel­mis­ta on kasvava yksi­näi­syys. Tutkimuksen mukaan 36 – 39% ikään­ty­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta tuntee itsensä yksi­näi­sek­si. Kenen vastuulla on huolehtia van­huk­sis­ta, kun he eivät enää pysty huo­leh­ti­maan itsestään? Länsimaalaista indi­vi­dua­lis­mia koros­ta­vas­sa ajat­te­lus­sa yksi­lön­va­paus ajaa van­hem­mis­ta huo­leh­ti­mi­sen edelle. Yksilön tehtävä on keskittyä toteut­ta­maan omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta polkuaan, kun van­hus­ten­hoi­to jää yhteis­kun­nan teh­tä­väk­si.

LUE LISÄÄ
author

Suomiko maailman paras maa olla äiti?

Pelastakaa Lapset -järjestön vuo­sit­tain jul­kai­se­man Maailman äitien tila -raportin mukaan Suomi oli vuosina 2013 ja 2014 maailman paras maa olla äiti. Yhtä ylis­tä­väs­ti ei kui­ten­kaan voi puhua suo­ma­lais­ta äitiyttä ympä­röi­väs­tä kult­tuu­ris­ta. Aihepiiriin tut­ki­muk­sen kautta pereh­ty­nyt ant­ro­po­lo­gi näkee suo­ma­lai­ses­sa äitiys­kult­tuu­ris­sa muutaman perus­teel­li­sen valuvian, joiden takia eri­tyi­ses­ti äitiyteen sopeu­tu­mi­nen voi Suomessa olla erityisen vaikeaa. Miksi ja mitkä kult­tuu­rim­me piirteet voivat olla haitaksi äitien hen­ki­sel­le hyvin­voin­nil­le?

LUE LISÄÄ
author

Antroisaa uutta vuotta!

Vuoden päät­tyes­sä on tapana miettiä, mitä tällä kier­rok­sel­la tulikaan tehtyä. Meidän osaltamme vuoden mer­kit­tä­vim­piin saa­vu­tuk­siin kuuluvat gradujen palaut­ta­mi­sen ja valtio­tieteiden mais­te­reik­si val­mis­tu­mi­sen ohella AntroBlogin saat­ta­mi­nen maailmaan. AntroBlogi aloitti toi­min­tan­sa lokakuun lopulla, mutta sivuston siemenet kyl­vet­tiin jo edellisen vuoden puolella. Me melkein valmiit ant­ro­po­lo­git tapasimme graduja poh­jus­ta­vas­sa semi­naa­ris­sa, ja huo­ma­sim­me jakavamme idea­lis­ti­sen palon tie­tee­na­lam­me hedelmien, näkö­kul­mien ja ajat­te­lu­ta­van tuomiseen kaiken kansan tie­toi­suu­teen.

LUE LISÄÄ
author

Kuinka saksalaisia sotilaita muistetaan? Kurkistus Lapin sodan synkkään kulttuuriperintöön

Talvisodan päätyttyä Suomi aloitti vuonna 1941 soti­laal­li­sen yhteis­työn Saksan kanssa. Tuolloin maahamme saapui noin 200 000 sak­sa­lais­so­ti­las­ta, joista suurin osa sijoi­tet­tiin Pohjois-Suomeen. Toisen maa­il­man­so­dan lopulla suo­ma­lai­set kään­tyi­vät sak­sa­lai­sia vastaan, mikä johti Lapin sotaan ja laa­ja­mit­tai­siin tuhoihin sak­sa­lais­ten poltettua Lapin läh­ties­sään. Haastattelussa kan­sa­tie­tei­li­jä Eerika Koskinen-Koivisto, joka on tut­ki­muk­ses­saan pereh­ty­nyt ainoaan Lapissa kaa­tu­neil­le sak­sa­lais­so­ti­lail­le pys­ty­tet­tyyn viral­li­seen monu­ment­tiin: Norvajärven sak­sa­lai­seen hau­taus­maa­han ja siellä vie­rai­le­vien ihmisten koke­muk­siin.

LUE LISÄÄ