Artikkelit, joiden kirjoittaja on Ninnu Koskenalho

author

Antropologin toivo

Kun toi­mit­ta­ja Satu Kivelä tapaa ant­ro­po­lo­gi Inkeri Aulan, kes­kus­te­lu toivosta kohoaa glo­baa­lil­le tasolle. Aula huo­maut­taa, että niin toivo kuin epä­toi­vo­kin raken­tu­vat vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teis­sa, ja että elämme maa­il­mas­sa jossa vai­ku­tam­me kaiken aikaa toinen toisiimme. Teoillamme on vai­ku­tuk­sia muihin myös silloin, kun emme itse näe sitä — asia joka tuo toivoa yhdelle saattaa samalla luoda epätoivoa toiselle.

LUE LISÄÄ
author

Masentaako kaikkialla maailmassa?

Ovatko yhtei­söl­li­sem­mis­sä kult­tuu­reis­sa elävät ihmiset vapaampia masen­nuk­ses­ta? Onko masennus saman­lais­ta kaik­kial­la maa­il­mas­sa? Yle Radio 1:n ohjel­mas­sa Taru Hallikainen ja Satu Kivelä pohtivat armoa, ant­ro­po­lo­gi taas masen­nuk­sen kult­tuu­ri­si­don­nai­suut­ta.

LUE LISÄÄ
author

Onko luonto luonnollista?

Kuunnelmasarja Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon vie tällä viikolla toi­mit­ta­ja Satu Kivelän metsään ekop­sy­ko­lo­gi Kirsi Salosen. Keskustelu kaartelee hyvin­voin­nin, luon­to­suh­teen ja luonnon sym­bo­lii­kan teemoissa. Kommentoimme sarjaa vii­kot­tain, ja ant­ro­po­lo­gi­seen haaviin tarttui tällä kertaa ajatus “villin” ja “kesytetyn” luonnon eroista. 

LUE LISÄÄ
author

Oman onnensa seppä

Yle Radio 1:n Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon -sarjan ensim­mäi­ses­sä osassa toi­mit­ta­ja Satu Kivelä jututtaa muusikko Jarkko Martikaista toivosta, taiteesta ja hyvästä elämästä. Polveilevasta kes­kus­te­lus­ta erottuu eräs kiin­nos­ta­va juonne, joka koskee toivon ja onnen suhdetta sekä “jokainen on oman onnensa seppä” -ajatusta. Martikainen kritisoi men­ta­li­teet­tia, jossa toivonsa menet­tä­neen tilanne kuitataan sillä, että jokai­sel­la on valta muuttaa elämänsä sel­lai­sek­si kuin haluaa.

LUE LISÄÄ
author

Kesäohjelma 2017

Kauan kaivattu kesä on vihdoin täällä. AntroBlogin toinen tuo­tan­to­kausi päättyy juhan­nuk­seen, jolloin jäämme kesäksi jul­kai­su­tauol­le. Tehdään vielä ennen lomaa pieni ennak­ko­kat­saus kesän tapah­tu­miin — emme nimittäin malta olla toi­met­to­mi­na sil­loin­kaan, ja luvassa on kut­kut­ta­van hauskoja asioita!

LUE LISÄÄ
author

Kaikkialla maailmassa ei suudella

Suudelma on romant­ti­sen rakkauden symboli — mutta ei suinkaan kaik­kial­la. Monissa kult­tuu­reis­sa suulle suutelua pidetään vas­ten­mie­li­se­nä, likaisena tai yksin­ker­tai­ses­ti outona tapana.

LUE LISÄÄ
author

Kateus ja vähättely Suomessa

Suomalainen kehaisee toisen asua. “Ai tääkö”, toinen vastaa, “tää nyt on tällanen vanha riepu”. Suomalainen ei ole vaa­ti­ma­ton, vaan yrittää suojata itseään kateus­ma­gi­aan perus­tu­val­ta epä­on­nel­ta.

LUE LISÄÄ
author

Unien merkitys islamissa

Unilla on paljon pai­noar­voa monissa uskon­nois­sa ja hen­ki­sis­sä perin­teis­sä, myös islamissa. Koraanin mukaan profeetta Muhammad itse näki todeksi tulevia enneunia, joiden sanotaan olleen juma­lal­lis­ta joh­da­tus­ta. Sekä Koraanin että pyhien hadith-kir­joi­tus­ten mukaan juma­lai­nen ins­pi­raa­tio saat­taa­kin tulla unien muodossa.

LUE LISÄÄ
author

Juomarahan antamisen taito

Matkalla uudessa maassa joutuu usein miet­ti­mään, kuuluuko juo­ma­ra­haa antaa ja minkä verran. Mitä tip­paa­mi­nen edustaa?

LUE LISÄÄ
author

Intian pilveä polttavat joogit

Intiassa joogit polttavat pilveä. Joogan har­joit­ta­mi­nen liittyy yleensä sadhujen eli pyhien askeet­tien elä­män­ta­paan. Sadhut tunnistaa koris­teel­li­sis­ta kas­vo­maa­lauk­sis­ta, pitkästä parrasta ja ras­toit­tu­neis­ta hiuksista. Usein heidän ympä­ril­lään leijuu kan­na­bik­sen makea tuoksu.

LUE LISÄÄ
author

Mobiiliappi itsemurhien estäjänä

Australian alku­pe­räis­väes­tön itse­mur­ha­lu­vut ovat maailman kor­keim­pia. Tilanne on vakavin nuorten kes­kuu­des­sa. Itsemurhariski on vii­sin­ker­tai­nen muuhun väestöön nähden, ja kuolema oman käden kautta yleisin kuolinsyy.

LUE LISÄÄ
author

Valehtelun juhla

Miksi meillä on juh­la­päi­vä valeh­te­lul­le? Aprillipäivänä saa juksata, kep­pos­tel­la ja puijata. Toden puhumista koskevat tärkeät säännöt eivät 1. huh­ti­kuu­ta päde.

LUE LISÄÄ
author

Kiinalainen naisten kieli

Nüshu on kii­na­lai­nen, lähes kadonnut kir­joi­tus­jär­jes­tel­mä. ‘Nu shu’ tar­koit­taa “naisten kir­joi­tus­ta”, ja on nimensä mukai­ses­ti ollut vain naisten käyttämä.

LUE LISÄÄ
author

Valkoisten antropologien parhaat kirjat — jotka jo tunnetkin

Haluamme jakaa luki­joil­lem­me kan­sain­vä­li­sen sisar­jul­kai­sum­me Allegralaboratory.netin koostaman listan ant­ro­po­lo­gi­sia teoksia, jotka ovat eniten vai­kut­ta­neet huma­nis­ti­siin ja yhteis­kun­ta­tie­teel­li­siin kes­kus­te­lui­hin ja län­si­mai­seen ajat­te­luun. Tämä kir­jal­li­suus on tie­tee­na­lam­me ytimessä. Se edustaa tut­ki­muk­sel­lis­ta pohjaa, jolle myös AntroBlogin toiminta perustuu. Listan sisäl­lös­sä oli yllä­tyk­siä, joita tässä artik­ke­lis­sa ana­ly­soim­me.

LUE LISÄÄ
author

Tuolilla vai lattialla?

Istutko par­hail­laan tuolilla tai sohvalla? Jos olet Suomessa, et luul­ta­vas­ti istu lattialla. Niinkin tavan­omai­nen asia kuin istuminen on vahvasti kult­tuu­ri­si­don­nais­ta.

LUE LISÄÄ
author

Tutkija tuli kahville

Ensimmäinen todella laajalle levinnyt jul­kai­sum­me koski suo­ma­lai­sil­le hyvin tuttua arkista tapaa. Miksi se levisi niin hyvin? Kiinnostaako ihmisiä kaikkein eniten lukea itselleen tutuista asioista? Me ant­ro­po­lo­git tiedämme, että tie­tee­na­lam­me kieh­to­vuus piilee sen kyvyssä tarjota näköaloja yhtä aikaa tuttuun ja tun­te­mat­to­maan, omaan ja vie­raa­seen.

LUE LISÄÄ
author

Maailman synty

Myytti on kertomus ihmis­kun­nan alkuai­ko­jen tapah­tu­mis­ta, joissa juma­lo­len­to­jen teot nähdään esikuvina ja esi­merk­kei­nä siitä, miten elämä tulee järjestää. Kansalliseepoksemme, suo­ma­lai­sen luo­mis­myy­tin tarinan kertovan Kalevalan päivää vietetään vuo­sit­tain 28. hel­mi­kuu­ta. Mitä luo­mis­myy­tit ovat, ja kuinka erikoinen Kalevala niiden joukossa on?

LUE LISÄÄ
author

Kuninkaalliset täisäkit

Täillä on pieni mutta kiin­nos­ta­va rooli val­lan­käy­tön ja arvot­to­muu­den sym­bo­lei­na eräiden Etelä-Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen his­to­rias­sa — kuten kunin­kaal­lis­ten täi­säk­kien tapauk­ses­sa.

LUE LISÄÄ
author

Värit eri kulttuureissa

Väreistä puhutaan ja niitä luo­ki­tel­laan eri kult­tuu­reis­sa hyvin eri tavoin. Ennen 1500-lukua englannin kielessä ei ollut termiä orans­sil­le värille. 

LUE LISÄÄ
author

Kirurgia, köyhien kauhu

Moderni kirurgia kehittyi valis­tuk­sen ajan Britanniassa, jossa ana­to­mi­nen tutkimus vaati mate­ri­aa­lik­seen runsain määrin ihmis­ke­ho­ja. Ruumiiden leikkelyä pidettiin kuitenkin kansan parissa radi­kaa­li­na ja syvästi kam­mot­ta­va­na.

LUE LISÄÄ