Artikkelit, joiden kirjoittaja on Matti Eräsaari

author

Yhdessä ruokailu ja ruoan jakaminen

Ruoka on voimakas sym­bo­li­nen väline, jonka avulla ilmais­taan sosi­aa­li­sia iden­ti­teet­te­jä, raken­ne­taan ryhmiä ja piir­re­tään niiden välisiä rajoja. Miksi juuri ruoka? Antropologinen ruokaa käsit­te­le­vä tutkimus rakentuu aja­tuk­sel­le, jonka mukaan ruoka ei koskaan ole vain ravintoa. Syötäväksi kel­puu­tet­tu ruoka ja ruo­kai­luun liittyvät tavat ovat kaik­kial­la kult­tuu­ris­ten arvo­jär­jes­tel­mien ilmaisuja. Ne ovat osia moni­mut­kai­sis­ta mate­ri­aa­li­sis­ta pro­ses­seis­ta, jotka muok­kaa­vat sosi­aa­lis­ta ja kult­tuu­ris­ta elämää. Tuore kirja Ruoan kulttuuri — Antropologisia näkö­kul­mia ruoan tut­ki­muk­seen tar­kas­te­lee ruokaa ja syömistä eri­tyi­se­nä sosi­aa­li­se­na ilmiönä ja mer­ki­tyk­sel­li­se­nä inhi­mil­li­se­nä toi­min­ta­na.

LUE LISÄÄ
author

Muukalaisuus ja arvo

Kuuluisa rans­ka­lai­nen ant­ro­po­lo­gi Claude Lévi-Strauss pohjasi jo 1949 ideansa kult­tuu­rien ole­mas­sao­los­ta aja­tuk­seen, jossa kaksi ihmis­ryh­mää joutuu vaih­ta­maan puo­li­soi­ta keskenään taa­tak­seen oman ryhmän jat­ku­vuu­den. Vaihtokauppoihin ryh­ty­mi­nen tekee kummankin osapuolen tie­toi­sik­si kult­tuu­rie­rois­ta ja kult­tuu­ri­sis­ta rajoista. Kumpikin ymmärtää olevansa vähän toista nor­maa­lim­pia, vähän enemmän ihmisiä, tai vain yksin­ker­tai­ses­ti parempia kuin oudot naapurit. Eriasteinen ”me ja muut” -ajattelu on yhteistä luul­ta­vas­ti miltei kaikille ihmi­syh­tei­söil­le. Tämän vuoksi niin monilla kansoilla on esi­mer­kik­si tapana viitata itseensä jollakin ”hyvää”, ”todel­lis­ta” tai yksin­ker­tai­ses­ti ”ihmistä” mer­kit­se­väl­lä termillä, kun taas naa­pu­rei­hin viitataan tyy­pil­li­ses­ti sel­lai­sil­la termeillä kuin ”tomppelit” tai ”paviaanit”.

LUE LISÄÄ