Artikkelit, joiden kirjoittaja on Marianna Keisalo

author

Sinun tekstisi ei ole sinun

Tekstit ja kir­joit­ta­mi­nen ovat olen­nai­nen osa niin ant­ro­po­lo­gien kuin monien muidenkin työtä. Vaikka tekstit usein saattavat näyt­täy­tyä yksit­täi­sen ihmisen tuot­ta­mi­na eril­li­si­nä koko­nai­suuk­si­na, niitä kan­nat­tai­si lähestyä yhteis­työn kohteina ja pro­ses­sei­na. Siinä missä ant­ro­po­lo­git yleensä koros­ta­vat toiminnan sosi­aa­li­sia ja kult­tuu­ri­sia taustoja ja tekstien moni­ää­ni­syyt­tä, olemme kenties kuitenkin itsekin tottuneet ajat­te­le­maan kir­joit­ta­mis­ta yksi­lö­suo­ri­tuk­se­na.

LUE LISÄÄ
author

Vallankumous syntyy vitsailemalla

Millaista on suo­ma­lai­nen stand-up -komedia? Usein sen oletetaan olevan tylsää naaman vääntelyä tai sek­sis­tis­tä ja rasis­tis­ta yleis­tä­mis­tä. Huumori on vaikea laji, ja joskus nau­rat­ta­mi­seen pyritään hel­poim­man kautta. Komiikka voi kuitenkin myös ottaa kantaa: se voi paljastaa ja kri­ti­soi­da val­ta­ra­ken­tei­ta. Miten komiikan suhdetta valtaan voidaan tar­kas­tel­la? Miten valta rakentuu stand-up tilan­tees­sa, ja miten vitsi hei­jas­te­lee valta-asetelmia?

LUE LISÄÄ
author

Epäneutraali vastine epäneutraalille sukupuolikirjalle

Epäneutraalin suku­puo­li­kir­jan tarkoitus on esipuheen mukaan nostaa kes­kus­te­luun “perin­tei­set suku­puo­li­roo­lit” sekä miesten tasa-arvo -ongelmat. Kirjoittajat vetoavat tie­tee­seen, tut­ki­muk­siin ja tut­ki­joi­hin, mutta tie­teel­li­siä käy­tän­tö­jä on vain nimeksi. Kun aiheina on sukupuoli, ”pariu­tu­mi­nen”, valta ja vaihto; ja kun esitetään väitteitä kult­tuu­ris­ta, yhteis­kun­nas­ta, ihmisen evo­luu­tios­ta ja ihmi­syy­den perim­mäi­ses­tä luon­tees­ta, ollaan aiheissa, joita ant­ro­po­lo­gias­sa on käsitelty paljon. 

LUE LISÄÄ
author

Naurattamisen salat

Huumori on uni­ver­saa­li osa ihmi­syyt­tä; käsi­tyk­set siitä, millaiset huumorin muodot ovat sove­liai­ta ja missä yhteyk­sis­sä huumori on sallittua, odotettua tai kiel­let­tyä ovat kuitenkin sidok­sis­sa his­to­rial­li­siin, kult­tuu­ri­siin ja sosi­aa­li­siin kon­teks­tei­hin. Stand up elää ja muotoutuu koko ajan – se on myös aina aikansa näköinen, ehkä juuri siksi että komii­kal­le on tyy­pil­lis­tä sekä heijastaa että myös rikkoa sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ja ilmaisun rajoja. Vastaavasti komiikan suhde esi­mer­kik­si val­ta­ra­ken­tei­siin on moni­vi­vah­tei­nen ja epä­mää­räi­nen: samakin vitsi voi sekä vahvistaa että kysee­na­lais­taa totun­nai­sia sääntöjä, riippuen kerronnan kon­teks­tis­ta ja tul­kin­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Tutkijan kannalta komiikka on monin tavoin kiehtova mutta myös haas­teel­li­nen kohde.

LUE LISÄÄ