Artikkelit, joiden kirjoittaja on Kaisa Vainio

author

Arktista antropologiaa

Arktinen alue puhuttaa: ilmas­ton­muu­tok­sen vaikutus ihmiseen ja eko­sys­tee­mei­hin, luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, Koillisväylän meritien lisään­ty­vä käyttö ja alku­pe­räis­kan­so­jen oikeudet. Toukokuussa 2017 Suomi on aloit­ta­nut Arktisen neuvoston ja Arktisen talous­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja­na, ja näke­myk­siä alueen kehit­tä­mi­ses­tä riittää. Rovaniemen yli­opis­ton tut­ki­musins­ti­tuut­ti Arktinen keskus tuottaa tut­ki­mus­tie­toa aiheesta. Monen muun arktisen tut­ki­musa­lan ohella sieltä löytyy myös arktisen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­osas­to.

LUE LISÄÄ
author

Visuaalinen antropologia: taidetta vai tiedettä?

Kuvatut kult­tuu­rit: Johdatus visu­aa­li­seen ant­ro­po­lo­gi­aan -tie­de­kir­ja avaa kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä siitä, mitä visu­aa­li­nen ant­ro­po­lo­gia on. Tämä on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen aihetta käsit­te­le­vä kokoel­ma­teos. Teoksen kir­joit­ta­mi­seen on osal­lis­tu­nut 17 suo­ma­lais­ta ja ulko­mais­ta visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian eturivin tutkijaa ja tekijää. He eivät ole pel­käs­tään ant­ro­po­lo­ge­ja, vaan joukossa on myös doku­men­ta­ris­te­ja, media­tut­ki­joi­ta, tai­tei­li­joi­ta ja valokuva-arkiston hoitajia.

LUE LISÄÄ
author

Kohtaamisen arvo kulttuurivaihdossa

Sanotaan, että kult­tuu­ri­nen kuilu Suomen ja Venäjän välillä on yksi maailman suurimpia. Tämä näkyy esi­mer­kik­si kie­li­muu­ri­na, lain­sää­dön­nös­sä, elin­ta­sos­sa ja ennak­ko­luu­lois­sa. Venäjä ja venä­läi­nen kulttuuri on kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­sil­le hyvin vierasta. Juuri tämän takia Suomen ja Venäjän välisillä hank­keil­la on suuri painoarvo. Kulttuurivaihdossa vieras kulttuuri tulee lähelle esi­mer­kik­si taiteen kautta, tehdä ennestään tun­te­ma­ton­ta tutuksi. Kulttuurivaihto on myös tärkeä osa kan­sain­vä­lis­tä poli­tiik­kaa.

LUE LISÄÄ