Artikkelit, joiden kirjoittaja on Juuso Koponen

author

Ihmissyönnin antropologiaa

Kannibalismia on ollut olemassa monissa eri muodoissa, monin paikoin ympäri maailmaa. Antropologisesta kir­jal­li­suu­des­ta löy­ty­vis­sä kuvauk­sis­sa ihmis­syön­ti esitetään nor­maa­li­na osana tietyn kansan, ihmis­ryh­män tai heimon elä­män­muo­toa. Kyse ei ole poik­kea­mas­ta vaan yhteisön omien normien mukai­ses­ta toi­min­nas­ta. Ihmissyöntiin on myös usein kuulunut tarkkoja ritu­aa­le­ja ja sääntöjä. Sen ole­mas­sao­loa kult­tuu­rin “nor­maa­li­na” osana on myös epäilty. 

LUE LISÄÄ
author

Ihmiskunnan historia — taistelua nälkää vastaan?

Kulttuurimaterialismissa eli­nym­pä­ris­töä ja tek­no­lo­gi­aa pidetään kult­tuu­rin suunnan mää­rit­tä­ji­nä. Oletuksena on, että ihmiset pyrkivät mak­si­moi­maan ravinnon ja eläin­pro­teii­nien riittävän määrän anne­tuis­sa olo­suh­teis­sa. Tässä ajat­te­lus­sa myös esi­mer­kik­si uskon­nol­li­set ruo­ka­ta­but voidaan selittää eko­lo­gi­sil­la teki­jöil­lä. Marvin Harrisin mukaan kult­tuu­reil­la on taipumus asettaa yli­luon­nol­li­sia kieltoja jonkin eläimen lihan käytölle silloin, kun sen yhtei­söl­le tuottama hyöty ver­rat­tu­na kuluihin vähenee. 

LUE LISÄÄ
author

Köyhyyttä hyvinvointivaltion keskellä

Millaista kolmannen sektorin tar­joa­maan ruoka-apuun tur­vau­tu­vien ihmisten arki­to­del­li­suus on tämän hetken Suomessa? Millainen merkitys kolmannen sektorin tar­joa­mal­la ruoka-avulla on huono-osaisten sel­viy­ty­mi­sel­le? Leipäjonoja voi ajatella suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan not­kel­mi­na, joihin ajau­tu­nei­den ihmisten elä­män­ti­lan­ne on usein hyvin vaikea. Etnografinen tut­ki­muso­te auttaa kertomaan, millaista kolmannen sektorin ruoka-apuun tur­vau­tu­vien arki­to­del­li­suus todella on.

LUE LISÄÄ