Artikkelit, joiden kirjoittaja on Emmi Holm

author

Nollywood: glamouria ja mustaa magiaa

Nigeria on Afrikan väki­rik­kain maa — joka viides afrik­ka­lai­nen on nige­ria­lai­nen. Maa on noussut afrik­ka­lai­sek­si talous- ja viih­de­mah­dik­si, ja on maailman toiseksi tuot­te­liain elo­ku­va­maa Intian jälkeen. Nollywoodiksi kutsuttu pai­kal­li­nen elo­ku­va­teol­li­suus ja sen ympärillä pyörivä täh­ti­kult­tuu­ri ovat levinneet kulo­val­kean tavoin Afrikassa sekä afrik­ka­lai­sen diasporan myötä ympäri maailmaa. Millaisia tarinoita ja ihanteita Nollywood tuottaa?

LUE LISÄÄ
author

Antropologit teknologian tulkkeina

Soveltavan ant­ro­po­lo­gian kon­fe­rens­sis­sa kes­kus­tel­tiin siitä, kuinka yhteisöt ja kult­tuu­rit antavat erilaisia mer­ki­tyk­siä inno­vaa­tioil­le. Esimerkiksi sosi­aa­lis­ta mediaa hyö­dyn­ne­tään monin eri tavoin eri puolilla maailmaa. Maailma digi­ta­li­soi­tuu ja auto­ma­ti­soi­tuu, ihmiset ja koneet elävät yhä tii­viim­mäs­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Antropologinen tieto, ymmärrys ihmisen käyt­täy­ty­mi­ses­tä alati muut­tu­vas­sa ympä­ris­tös­sä, voi tuoda huimasti lisäarvoa sosi­aa­lis­ten inno­vaa­tioi­den ja tek­no­lo­gis­ten rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­seen.

LUE LISÄÄ