Artikkelit, joiden kirjoittaja on Bruno Gronow

author

Maailma löytyy museosta

Etnografiset museot ovat 1800-luvulta lähtien olleet yleinen ins­ti­tuu­tio varsinkin län­si­mais­sa, mutta Suomessa ne ovat olleet har­vi­nai­sem­pia. Tällä hetkellä Suomen ainut etno­gra­fi­nen museo pysyvillä näyt­te­ly­ti­loil­la on vuonna 1998 avautunut Helinä Rautavaaran museo Espoon Tapiolassa.
AntroBlogi kävi tutus­tu­mas­sa uusissa tiloissa vastikään avau­tu­nee­seen museoon. Millainen museo on työ­paik­ka­na? Mikä on ant­ro­po­lo­gien suhde sekä etno­gra­fi­siin että muihin museoihin?

LUE LISÄÄ
author

Hernekeitto, ruisleipä ja sirkka

Hyönteiset ovat tule­vai­suu­den ruokaa, julistaa YK:n raportti. AntroBlogi järjesti tam­mi­kuus­sa tapah­tu­man, joka toi yhteen hyön­teis­ruo­kai­lun ammat­ti­lai­sia, ruoan tut­ki­muk­seen pereh­ty­nei­tä ant­ro­po­lo­ge­ja sekä talon täydeltä uteliasta yleisöä, joka pääsi mais­te­le­maan koti­mai­sia hei­nä­sirk­ko­ja. Esittelemme tässä kolum­nis­sa tapah­tu­mas­sa herän­nei­tä poh­din­to­ja. Miltä sirkka suussa tuntui? 

LUE LISÄÄ
author

Professori Kaartinen: ihminen osana ympäristöä

Timo Kaartinen on pitkän aka­tee­mi­sen uran tehnyt ant­ro­po­lo­gi, joka aloitti elokuussa sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian pro­fes­so­ri­na Helsingin yli­opis­tol­la. Hän on eri­kois­tu­nut työssään Kaakkois-Aasiaan. Kaartisen oma tutkimus on käsi­tel­lyt moni­puo­li­ses­ti erilaisia aihe­pii­re­jä muis­ta­mi­ses­ta ja suul­li­ses­ta perin­tees­tä kie­len­käyt­töön ja val­ta­ky­sy­myk­siin. Professori Kaartinen on lisäksi laajasti pereh­ty­nyt ympä­ris­töön liit­ty­viin kes­kus­te­lui­hin, joten pyysimme häntä kertomaan meille ympä­ris­tö­ant­ro­po­lo­gias­ta ja sen yhteis­kun­nal­li­ses­ta sovel­let­ta­vuu­des­ta.

LUE LISÄÄ