Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Haluatko sukeltaa syvem­mälle ant­ro­po­lo­gian maailmaan? Tältä sivulta löytyvät linkit Suomessa toimivien ant­ro­po­lo­gis­ten yhdis­tys­ten, jul­kai­su­jen ja laitosten sivuille. Niiden kautta voit etsiä lisä­tie­toa ant­ro­po­lo­giasta oppialana, tut­ki­mus­pe­rin­teenä ja näkö­kul­mana. Lisäksi olemme koonneet linkkejä kiin­nos­ta­viin ant­ro­po­lo­gi­siin blogeihin ja sivus­toi­hin Suomessa ja maa­il­malla. Kirjoitatko itse ant­ro­po­lo­gista blogia tai puuttuuko suo­sik­ki­si­vus­tosi lis­tal­tamme? Laita viestiä: toimitus@​antroblogi.​fi

Antropologia Suomessa:
Antropologisia blogeja:
Ulkomaalaisia sivustoja (englanniksi, jos ei toisin mainita):
 • Allegralaboratory​.net- Kollektiivi aka­tee­mik­koja, yhdistys sekä online-kokeilu, joka kes­kus­te­lee ant­ro­po­lo­giasta, laeista, taiteista ja muista kiin­nos­ta­vista kysy­myk­sistä.
 • Anthropodcast — Julkaisee net­ti­ra­diota ja videoita ant­ro­po­lo­giasta, tavoit­teena popu­la­ri­soida ja tehdä ant­ro­po­lo­giaa ymmär­ret­tä­väksi suu­rem­malle yleisölle. Ranskaksi.
 • Anthropoliteia — Tarjoaa kriit­ti­siä näkö­kul­mia poliisin toi­min­taan, tur­val­li­suu­teen, rikol­li­suu­teen, lakeihin ja ran­gais­tuk­siin ympäri maailmaa.
 • Antropologi​.info — Lyhyitä otteita muualla jul­kais­tuista tuoreista sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian blo­gi­kir­joi­tuk­sista. Englanniksi ja saksaksi.
 • Anthropologyworks​.com — Culture in Global Affairs –tut­ki­mus­oh­jel­man projekti, joka käsit­te­lee arkeo­lo­giaa, bio­lo­gista ant­ro­po­lo­giaa, kult­tuu­riant­ro­po­lo­giaa ja ling­vis­tistä ant­ro­po­lo­giaa.
 • Bronislaw — Verkkolehti uudesta ant­ro­po­lo­gi­sesta ajat­te­lusta ja kes­kus­te­lusta. Sen pää­tar­koi­tus on auttaa levit­tä­mään ant­ro­po­lo­gi­nen tutkimus suuren yleisön tie­toi­suu­teen, mutta myös luoda tila, jossa ant­ro­po­lo­git voivat ylittää aka­tee­mi­sen jul­kai­se­mi­sen rajat ja osal­lis­tua vapaasti ant­ro­po­lo­gi­seen kes­kus­te­luun.
 • Ethnography​.com — Pyrkii muut­ta­maan yleisen käsi­tyk­sen yhteis­kun­ta­tie­teistä ja eri­tyi­sesti etno­gra­fiasta, uskoen, että yhteis­kun­ta­tie­teoi­den tulisi eri­tyi­sesti kertoa hyviä tarinoita. Painopiste on kir­jal­li­suu­dessa (fakta ja fiktio), runou­dessa, valo­ku­vauk­sessa ja taiteissa.
 • The Geek Anthropologist - Blogi, jossa nört­ti­kult­tuu­ria ja siihen liittyviä ilmiöitä ana­ly­soi­daan sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian näkö­kul­masta. Englanniksi ja ranskaksi.
 • PopAnth — Pyrkii kään­tä­mään ant­ro­po­lo­gi­sia löytöjä popu­lää­ri­ku­lu­tusta varten, tuoden sen tie­tä­mystä laa­jem­malle yleisölle samalla tavalla kuin suurelle yleisölle suunnatut tie­de­kir­jat, –ohjelmat ja –tie­to­kil­pai­lut popu­la­ri­soi­vat luon­non­tie­teel­listä tie­tä­mystä.
 • Sapiens — Verkkojulkaisu, joka on omistettu tekemään ant­ro­po­lo­gia helposti ymmär­ret­tä­väksi ja rele­van­tiksi laajemman yleisön näkö­kul­masta. Sapiens julkaisee sisältöä, joka tarjoaa älykkäitä ja yllät­tä­viä oival­luk­sia kult­tuu­riin, kieleen, bio­lo­gi­aan ja his­to­ri­aan, tavoi­tel­len laajaa, ei pel­käs­tään aka­tee­mista yleisöä.
 • Savage Minds — Ryhmäblogi, joka on omistettu “ant­ro­po­lo­gian teke­mi­selle jul­ki­suu­dessa”. Tavoitteena on tarjota hyvin kir­joi­tet­tua ja rele­vant­tiä kes­kus­te­lua sosiaali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­giasta, mitä jokaisen on helppo ymmärtää.
 • Space&Culture — Näkökulmia vies­tin­tään, ympä­ris­töön ja urba­nis­miin.
Antropologisten yhdistysten blogeja:
Listoja antropologiaa käsittelevistä blogeista: