Tällä viikolla Pohjantähden alla -doku­ment­ti­sar­ja otti suu­ren­nus­la­sin alle alkoholin. Miksi Suomessa ihan­noi­daan humalaa mutta demo­ni­soi­daan alkoholia? Kysymys on myös ant­ro­po­lo­gi­ses­ti kiin­nos­ta­va. Siinä kiteytyy suh­tau­tu­mi­sem­me alko­ho­liin tur­miol­li­se­na aineena, jolta kansaa täytyy suojella. Alkoholismin varjon allakin humala on kuitenkin osa suo­ma­lais­ta sosi­aa­lis­ta kult­tuu­ria, ja huma­la­ha­kui­nen juo­ma­tyy­li osa sekä kan­sal­lis­ta ste­reo­ty­pi­aa että kan­sal­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

Ruoka- ja vii­ni­toi­mit­ta­ja Arto Koskelon mukaan Suomessa “aja­tel­laan perin­tei­ses­ti, että alko­ho­li­pul­los­sa asuu sellainen henki — lampun henki, joka on vahvempi kuin miehen tahto.” Huomio on kiin­nos­ta­va. Erilaisiin päih­dyt­tä­viin aineisiin on monissa maa­il­man­kol­kis­sa liitetty ajatuksia päihteen hengestä, joka ottaa käyttäjän valtaansa — hyvässä tai pahassa. Esimerkiksi Etelä-Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen käyt­tä­mäs­tä voi­mak­kaan psy­ke­dee­li­ses­tä ayahuasca-kas­vi­juo­mas­ta on puhuttu nime­no­maan kasvin henkenä. 

Alkoholia 20 vuoden ajan eri puolilla maailmaa tutkinut ant­ro­po­lo­gi Anne Fox on kir­joit­ta­nut useissa kult­tuu­reis­sa val­lit­se­vas­ta aja­tuk­ses­ta, jonka mukaan alkoholi voi muuttaa yksilön persoonaa ja käytöstä tietyllä ennalta mää­rä­tyl­lä tavalla. Hänen mukaansa näitä spesifejä käytöksen muutoksia ei aiheuta itse alkoholi vaan siihen liitetyt kult­tuu­ri­set odotukset, jotka ohjai­le­vat sekä päih­ty­mis­tä että käyt­täy­ty­mis­tä päihteen vai­ku­tuk­sen alaisena. Esimerkiksi Italiassa alkoholin aja­tel­laan ren­tout­ta­van ja tekevän juojista lempeitä.

Suomalaisen pullon hengen ikävimmät kasvot kuu­lu­ne­vat vii­na­pi­rul­le, joka tekee osasta väestöä humalassa arvaa­mat­to­mia ja väki­val­tai­sia. Turmiolan Tommi ei silti ole ainoas­taan mei­kä­läi­nen ilmiö. Fox on tutkinut austra­lia­lai­sen alko­ho­li­kult­tuu­rin aggres­sii­vis­ta puolta. Hänen mukaansa alkoholin näkeminen väki­val­lan aiheut­ta­ja­na on har­haan­joh­ta­va tulkinta, joka estää ymmär­tä­mäs­tä väki­val­tai­suu­den taustalla vai­kut­ta­via syitä. Myyttiä alkoholin tur­me­le­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta vahvistaa Foxin mukaan enti­ses­tään se, että alkoholin käyttö on yleistä käyt­täy­ty­mis­häi­riöis­ten hen­ki­löi­den kes­kuu­des­sa. Alkoholi ei ole ongelman aiheut­ta­ja, mutta saattaa osaltaan kärjistää sitä. Kaikkiin viinapiru ei iske, ja opitut kult­tuu­ri­set asenteet ovat jatkuvan muutoksen alla - kuten suo­ma­lais­ten nuorten alkoholin käytön vähe­ne­mi­nen osoittaa. 

Humalahakuinen juominen on vii­na­pi­rus­ta ja suvuissa pesivästä alko­ho­lis­mis­ta huo­li­mat­ta Suomessa edelleen “hyvä läppä”. Tarinat hurjista ryyp­py­reis­suis­ta ovat humalaa ihan­noi­van kansan lem­pi­nar­ra­tii­ve­ja. Vaikka hyvän kän­ni­ta­ri­nan pää­hen­ki­lö on kenties anti­san­ka­ri, huma­lai­sen toilailun nimissä suvaitaan melkoinen kirjo muuten yhteis­kun­ta­kel­vo­ton­ta käytöstä. Alkoholia pelätään, koska sen uskotaan tekevän kun­nol­li­ses­ta ihmisestä väki­val­tai­sen juop­po­hul­lun. Samalla humalassa on jotakin tasa-arvois­ta­vaa. Ryyppyretken päät­teek­si duunari ja pomo halai­le­vat kuin parhaat ystä­vyk­set. Ehkä tässä on yksi syy humalan ihan­noin­nil­le?


AntroBlogi seuraa Arman Pohjantähden alla –doku­ment­ti­sar­jaa ja kir­joit­taa vii­kot­tain ant­ro­po­lo­gi­sia kom­men­taa­re­ja jaksoissa käsi­tel­tyi­hin aiheisiin.

Lue lisää

ABC News: Alcohol-fuelled’ violence not caused by alcohol but by ‘macho’ culture, anth­ro­po­lo­gist Dr Anne Fox says

Anne Fox: Understanding behaviour in the Australian and New Zealand night-time economies An anth­ro­po­lo­gical study