Teksti: Ninnu Koskenalho. Podcast-lukija: Bruno Gronow.

Kesä on vihdoin täällä. AntroBlogin toinen tuo­tan­to­kausi päättyy juhan­nuk­seen, jolloin jäämme kesäksi jul­kai­su­tauol­le. Tehdään vielä ennen lomaa pieni ennak­ko­kat­saus kesän tapah­tu­miin — emme nimittäin malta olla toi­met­to­mi­na sil­loin­kaan, ja luvassa on kut­kut­ta­van hauskoja asioita! 

Olemme uusien artik­ke­lei­den osalta jul­kai­su­tauol­la syyskuun kol­man­teen päivään saakka. Sosiaalisen median kanavamme pysyvät kuitenkin aktii­vi­si­na. Jaamme niissä kesän mittaan aiempaa sisäl­töäm­me, joista löytyy varmasti uutta luettavaa varsinkin uusille seu­raa­jil­le.

Sunnuntaiset Kulttuurishokit ovat tauolla heinäkuun ajan, ja palaavat taas elokuun alussa. Heinäkuussa toteu­tam­me yhteis­työ­ku­vion Yle Radio 1:n Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon -sarjan kanssa. Neliosaisessa sarjassa toi­mit­ta­ja Satu Kivelä etsii toivoa muusikko Jarkko Martikaisen, ekop­sy­ko­lo­gi Kirsi Salosen, kir­jai­li­ja ja val­men­ta­ja Taru Hallikaisen sekä ant­ro­po­lo­gi Inkeri Aulan kanssa. Julkaisemme hei­nä­kui­si­na per­jan­tai­na ant­ro­po­lo­gi­sia kom­ment­te­ja kuun­nel­man teemoihin. Kannattaa siis pysyä kanavilla! 

Kesän aikana toi­mi­tuk­sen väkeä voi tavata parissa eri tapah­tu­mas­sa. Näistä ensim­mäi­nen on Helsingissä elokuun 12. – 13. päivä jär­jes­tet­tä­vä Tubecon, joka tuo Suomen YouTube-starat ja yleisöt yhteen. Videotiimimme osal­lis­tuu tapah­tu­maan 12.8., ja tuotamme sieltä varmasti jotakin kiin­nos­ta­vaa sisältöä. Meidät tunnistaa AntroBlogi -paidoista — tulkaa ter­veh­ti­mään!

Tärkein päi­vä­mää­rä kesän kalen­te­ris­sa on 24. elokuuta. Silloin jär­jes­te­tään Helsingissä Taiteiden yö, jonka ohjelmaan osal­lis­tum­me omalla tapah­tu­mal­la. Tabufestivaali — Onko normaalia olla mie­li­sai­ras? on mie­len­ter­vey­den kult­tuu­ri­si­don­nai­siin ja sosi­aa­li­siin teki­jöi­hin kes­kit­ty­vä avoin ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Mukana on mie­len­ter­veys­työn ammat­ti­lai­sia, mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä tutkivia ant­ro­po­lo­ge­ja, mahtavan mie­len­kiin­toi­sia tai­tei­li­joi­ta ja osal­lis­tu­maan kutsuvia ohjel­ma­nu­me­roi­ta. Paikkana toimii entinen Marian sairaala.

Tabufestivaalista voi lukea lisää tapah­tu­ma­si­vul­ta ja Juhlaviikkojen sivuilta, ja sen omaa Facebook-sivua kannattaa ehdot­to­mas­ti seurata. Päivitämme sinne kesän mittaan tarkempia tietoja esiin­ty­jis­tä ja osal­lis­tu­jis­ta.

Kaiken tämän ohella kesän aikana raken­ne­taan kulissien takana. Syyskausi tuo mukanaan uusia juttuja, joista suinkaan vähäisin ei ole suuri sivus­to­uu­dis­tus! AntroBlogi 2.0 on jo hyvässä vauhdissa, ja syksyn tullen pääsemme jakamaan sisältöä paljon nykyistä moni­puo­li­sem­mas­sa muodossa.

AntroBlogin toi­min­ta­kent­tä on tieteen popu­la­ri­soin­ti ja kan­san­ta­juis­ta­mi­nen. Tällaiselle toi­min­nal­le on tänä päivänä — ilah­dut­ta­vas­ti — kasvava kysyntä. Monilla muilla aloilla on vastaavia hankkeita, jotka päästävät tutkijat ja ammat­ti­lai­set kom­men­toi­maan yhteis­kun­nal­li­sia asioita suoraan oman asian­tun­ti­juu­ten­sa näkö­vink­ke­lis­tä, ja tuomaan tut­ki­mus­taan näkyväksi suurelle yleisölle. Tieteen tekeminen ja tutkimus ovat kiin­nos­ta­via, ajattelua sti­mu­loi­via aiheita. Niille löytyy jatkossa varmasti vielä suurempi yleisö kuin se, minkä me ja kol­le­gam­me olemme tähän asti tavoit­ta­neet.

Viime vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la vai­kut­ta­nut ant­ro­po­lo­gi Ruth Benedict on sanonut, että “ant­ro­po­lo­gian tehtävä on tehdä maa­il­mas­ta tur­val­li­nen paikka eri­lai­suu­del­le”. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Antropologia, kuten muutkaan yhteis­kun­nal­li­set ja huma­nis­ti­set tieteet, ei tiivisty helposti sisäis­tet­tä­viin lukuihin tai paljon puhuviin graa­fei­hin. Ihmiselämän monen­kir­ja­vien muotojen ymmär­tä­mi­nen ja auki selit­tä­mi­nen vaatii paljon sanoja ja sel­lais­ten aja­tus­ra­ken­tei­den purkua, jotka taval­li­ses­ti otamme itses­tään­sel­vi­nä.

Meidän teh­tä­väm­me AntroBlogissa on toimia näiden tärkeiden ja haas­ta­vien näkö­kul­mien vies­tin­vie­ji­nä. Tänä keväänä sitä työtä on ollut erityisen pal­kit­se­vaa tehdä.

Mutta nyt: aurin­kois­ta kesää ja kiitos niin luki­joil­le, kir­joit­ta­jil­le kuin toi­mi­tuk­sel­le­kin! Toivottavasti tapaamme kesä­ta­pah­tu­mis­sa!

Iloista kesää toi­mi­tuk­sen kevät­pik­ni­kil­tä! Vasemmalta: Sanna Rauhala, Bruno Gronow, Ninnu Koskenalho, Suvi Jaakkola, Timo Kallinen, Hilja Aunela, Emmi Huhtaniemi, Suvi Sillanpää; edessä Gennady Kurushin, Kirsi Hellman, Aleksi Ilpala ja Heikki Wilenius. Kuvan nappasi Tuulia Perttula.


Artikkelikuva: Visualistimme K.E. Hellman on vastuussa Tabufestivaalin visu­aa­li­ses­ta ilmeestä. Kansikuvassa posee­raa­vat Kulttuurishokki-videoita YouTubessa juontavat ant­ro­po­lo­git Sanna Rauhala ja Aleksi Ilpala.