author

Köyhyyttä hyvinvointivaltion keskellä

jono10

Mil­laista kol­man­nen sek­to­rin tar­joa­maan ruoka-apuun tur­vau­tu­vien ihmis­ten arki­to­del­li­suus on tämän het­ken Suo­messa? Mil­lai­nen mer­ki­tys kol­man­nen sek­to­rin tar­joa­malla ruoka-avulla on huono-osais­ten sel­viy­ty­mi­selle? Lei­pä­jo­noja voi aja­tella suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan not­kel­mina, joi­hin ajau­tu­nei­den ihmis­ten elä­män­ti­lanne on usein hyvin vai­kea. Etno­gra­fi­nen tut­ki­musote aut­taa ker­to­maan, mil­laista kol­man­nen sek­to­rin ruoka-apuun tur­vau­tu­vien arki­to­del­li­suus todella on.

LUE LISÄÄ
author

Vaihtokauppaseksi laajentaa näkemystä seksin ja rahan suhteesta

15756889886_6fe8fdfb1d_o

Viime vuo­sina vaih­to­kaup­pa­seksi on herät­tä­nyt tut­ki­joi­den ja median mie­len­kiin­non. Olemme luke­neet leh­distä, kuinka nuo­ret nai­set hank­ki­vat rahaa ja luk­sus­tuot­teita ”tapai­le­malla” van­hem­pia mie­hiä. Tämä on herät­tä­nyt huolta nuor­ten ter­vey­destä ja hyvin­voin­nista. Ilmiön kit­ke­mi­seksi on ryh­dytty toi­men­pi­tei­siin. Suo­messa nuor­ten vaih­to­kaup­pa­sek­siin on suh­tau­duttu las­ten hyväk­si­käyt­tönä ja puhuttu ilmiöstä nuo­ri­so­pros­ti­tuu­tiona. Siitä, missä mää­rin sek­su­aa­li­suus ja vaih­danta liit­ty­vät aikuis­ten arjessa toi­siinsa, ei taas puhuta lain­kaan. Onko vaih­to­kaup­pa­seksi kui­ten­kaan sama asia kuin pros­ti­tuu­tio?

LUE LISÄÄ
author

Mistä puhumme, kun puhumme kummasta?

birds-1568280_1920

Hel­sin­gissä jär­jes­tet­tiin syys­kuun lopulla kon­fe­renssi nimeltä ‘Wild or Domes­tica­ted – Uncanny in His­to­rical and Con­tem­po­rary Pers­pec­ti­ves’. Kon­fe­rens­sin tee­mana ollut kumma puhutti tapah­tu­maan osal­lis­tu­neita tut­ki­joita ja tai­tei­li­joita. Kum­maa käsi­tel­tiin koke­muk­sena, joka rik­koo totun­nai­sen rajoja, ja ilmiönä jolle on vai­keaa löy­tää seli­tystä. Siitä puhut­tiin mah­dol­li­suu­tena toi­siin todel­li­suuk­siin sekä jaet­tuna tai yksi­tyi­senä yli­luon­nol­li­sena usko­muk­sena. Tut­ki­mus­ten mukaan kum­mia koke­muk­sia luon­neh­tii nii­den eri­tyis­laa­tui­suus ja poik­kea­vuus arki­ko­ke­muk­siin ver­rat­tuna.

LUE LISÄÄ
author

Mitä yhteistä on pleikkarilla ja balilaisella kukkotappelulla?

Kuva: https://c1.staticflickr.com/5/4098/4856986697_a110f62182_b.jpg

Mobiili- ja video­pe­lit ovat parissa vuo­si­kym­me­nessä nous­seet val­ta­vir­tail­miöksi. Suo­messa peli­teol­li­suutta pide­tään uuden talou­del­li­sen nousun sym­bo­lina. Pelin­ke­hit­tä­jistä maa­la­taan uuden ajan into­hi­mo­työn airuita, jotka teke­vät työtä koko ajan, koke­matta kui­ten­kaan ole­vansa töissä. Pelien pelaa­mi­nen taas näh­dään yhä­kin usein vain las­ten ja nuor­ten tur­hana ajan­ku­luna. Har­vem­min kuu­lee puhut­ta­van siitä, miksi pelit ovat pelaa­jille ja teki­jöil­leen tär­keitä. Mitä pelit pelaa­jille ja pelien teki­jöille mer­kit­se­vät?

LUE LISÄÄ
author

Työelämä muuttuu – antropologi kertoo miten

james_vaughan

Työ­elä­män mur­rok­seen liit­ty­vät mie­li­ku­vat vaih­te­le­vat tule­vai­suu­den syn­kistä uhka­ku­vista lähes rajat­to­miin mah­dol­li­suuk­siin. Tämä näkyy eten­kin puhut­taessa uusista tek­no­lo­gioista ja auto­ma­ti­saa­tiosta, joi­den on uskottu syr­jäyt­tä­vän jopa puo­let tämän­het­ki­sistä työ­pai­koista seu­raa­van parin­kym­me­nen vuo­den aikana. Haas­tat­te­limme aiheesta Hel­sin­gin kau­pun­gin­kans­liassa työl­li­syys­ky­sy­mys­ten parissa työs­ken­te­le­vää ant­ro­po­logi Aleksi llpa­laa, joka on toh­tor­iko­ulut­ett­ava poliit­ti­sen his­to­rian oppiai­neessa Hel­sin­gin yli­opis­tossa. Ilpala sel­vit­tää työs­sään sitä, miten työ­elä­mä­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen tulisi hoi­taa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Hän on aitio­pai­kalla tar­kas­te­le­massa, miten työ­elä­män muu­tos näkyy jul­ki­sen puo­len pää­tök­sen­teossa Suo­messa.

LUE LISÄÄ
author

Budō itsensä kehittämisen tienä

martial-arts-statue

Budō­la­jit ovat eräs japa­ni­lai­sen kult­tuu­rin tun­ne­tuim­mista ja van­him­mista vien­ti­tuot­teista. Kamp­pai­lu­la­jien tut­ki­mi­nen on kui­ten­kin jää­nyt ant­ro­po­lo­giassa ja muissa sosi­aa­li­tie­teissä taka-alalle — vasta viime vuo­sina on ilmes­ty­nyt muu­tama aihee­seen kes­kit­tyvä tut­ki­mus. Kamp­pai­lu­la­jeilla on monia yhty­mä­koh­tia urhei­lun ja mui­den “kehon tek­nii­koi­den” kanssa, joita on tut­kittu jon­kin ver­ran enem­män. Ant­ro­po­lo­gian näkö­kul­masta on mie­len­kiin­toista, miten ihmi­set omis­tau­tu­vat täl­lai­sille lajeille, ja miten ne muok­kaa­vat heitä. 

LUE LISÄÄ
author

Tee työtä, josta on haittaa

68811124_784a37b587_o

Tämän het­ken kuu­mim­pia puhee­nai­heita on rasis­min ja fasis­min vas­tai­nen lii­keh­dintä. Perus­suo­ma­lai­set ovat saa­neet osak­seen kri­tiik­kiä puo­lu­een jäsen­ten kyt­kök­sistä äärioi­keis­to­lai­siin liik­kei­siin. Tapa, jolla puo­lu­een poliit­ti­set toi­mi­jat ovat kiis­tä­neet kri­tii­kin, muis­tut­taa tapaa jolla hai­tal­lista toi­min­taa har­joit­ta­vat yri­tyk­set vas­taa­vat nii­den toi­min­taa kos­ke­vaan kri­tiik­kiin. Tämä kir­joi­tus pyr­kii osoit­ta­maan, missä täl­laista argu­men­toin­tia nel­jän eri perus­suo­ma­lai­sen polii­ti­kon puheissa tapah­tuu, ja mitä se mer­kit­see.

LUE LISÄÄ
author

Köyhät, kurjat ja eksoottiset

peters-lappeleir

Ste­reo­tyyp­pi­nen kuva likai­sista ja juo­pu­neista saa­me­lai­sista on vah­vasti esillä nyky­päi­vän mediassa. Saa­me­lai­siin liit­tyvä uuti­sointi tun­tuu pyö­ri­vän ongel­ma­kes­keis­ten tee­mo­jen ympä­rillä. Saman­kal­tai­nen saa­me­lais­ku­vaus on tuttu jo vuo­si­kym­men­ten takaa: kukapa ei muis­taisi Pirkka-Pekka Pete­liuk­sen nun­nuk­ka­vit­sejä. Mutta mitä saa­me­lai­sista ker­rot­tiin ja miten heistä puhut­tiin 1950 – 1970 luvuilla? Tässä teks­tissä tar­kas­te­len vuo­sien 1952 – 1972 saa­me­lais­ku­vauk­sia Suo­men Kuva­leh­dessä. Tuona aikana saa­men­maa lii­tet­tiin osaksi suo­ma­laista yhteis­kun­taa ja kult­tuu­ria.

LUE LISÄÄ
author

Antropologisen kaunokirjallisuuden monet kasvot

Kuva: MindJournal  (CC0 1.0)

Tie­to­kir­jal­li­suu­den ja ant­ro­po­lo­gian väli­nen linkki on voi­ma­kas, kuten aka­tee­mi­silla aloilla yleen­sä­kin. Alan yhteys proo­saan saat­taa olla luki­jalle vie­raampi, vaikka se on vai­kut­ta­nut lukuis­ten koti­mais­ten ja ulko­mais­ten klas­sik­ko­kir­jai­li­joi­den taus­talla. Ant­ro­po­lo­gin kou­lu­tus ei tar­joa suo­raan työ­ka­luja kir­jai­li­jaksi ryh­ty­mi­seen, vaikka teks­tiä tuo­te­taan perin­tei­sesti pal­jon aina opis­ke­lu­jen alusta alkaen. Ant­ro­po­lo­gille tyy­pil­li­nen ute­liai­suus ihmi­syyttä ja yhteis­kun­taa koh­taan sekä holis­ti­nen näkö­kulma toi­mi­vat hyvinä läh­tö­koh­tina myös fik­tiota kir­joi­tet­taessa.

LUE LISÄÄ
author

Professori Kaartinen: ihminen osana ympäristöä

kaartinen2

Timo Kaar­ti­nen on pit­kän aka­tee­mi­sen uran teh­nyt ant­ro­po­logi, joka aloitti elo­kuussa sosi­aali- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian pro­fes­so­rina Hel­sin­gin yli­opis­tolla. Hän on eri­kois­tu­nut työs­sään Kaak­kois-Aasi­aan. Kaar­ti­sen oma tut­ki­mus on käsi­tel­lyt moni­puo­li­sesti eri­lai­sia aihe­pii­rejä muis­ta­mi­sesta ja suul­li­sesta perin­teestä kie­len­käyt­töön ja val­ta­ky­sy­myk­siin. Pro­fes­sori Kaar­ti­nen on lisäksi laa­jasti pereh­ty­nyt ympä­ris­töön liit­ty­viin kes­kus­te­lui­hin, joten pyy­simme häntä ker­to­maan meille ympä­ris­tö­ant­ro­po­lo­giasta ja sen yhteis­kun­nal­li­sesta sovel­let­ta­vuu­desta.

LUE LISÄÄ
author

Kulttuuri joutui oikeuteen

84208199_725535e744_o

Miten kult­tuuri tulee esiin oikeu­den­käyn­neissä? Miten kult­tuu­rista puhu­taan, mitä sillä ehkä tar­koi­te­taan ja voiko kult­tuu­rilla olla jopa vai­ku­tusta tuo­mioon? Kun kult­tuu­ri­silla teki­jöillä pyri­tään keven­tä­mään riko­soi­keu­del­lista vas­tuuta, voi­daan puhua kult­tuu­ri­sesta puo­lus­tuk­sesta. Aihe on kiis­telty, mutta yhä ajan­koh­tai­sempi moni­kult­tuu­ri­suu­den sävyt­tä­missä nyky­val­tioissa. Osa tut­ki­joista on sitä mieltä, että kult­tuu­ri­nen puo­lus­tuk­sen sal­li­mi­nen raja­tuissa tapauk­sissa voisi joh­taa tasa­ver­tai­sem­piin oikeus­kä­sit­te­lyi­hin.

LUE LISÄÄ
author

Yhdessä ruokailu ja ruoan jakaminen

ruoka12

Ruoka on voi­ma­kas sym­bo­li­nen väline, jonka avulla ilmais­taan sosi­aa­li­sia iden­ti­teet­tejä, raken­ne­taan ryh­miä ja piir­re­tään nii­den väli­siä rajoja. Miksi juuri ruoka? Ant­ro­po­lo­gi­nen ruo­kaa käsit­te­levä tut­ki­mus raken­tuu aja­tuk­selle, jonka mukaan ruoka ei kos­kaan ole vain ravin­toa. Syö­tä­väksi kel­puu­tettu ruoka ja ruo­kai­luun liit­ty­vät tavat ovat kaik­kialla kult­tuu­ris­ten arvo­jär­jes­tel­mien ilmai­suja. Ne ovat osia moni­mut­kai­sista mate­ri­aa­li­sista pro­ses­seista, jotka muok­kaa­vat sosi­aa­lista ja kult­tuu­rista elä­mää. Tuore kirja Ruoan kult­tuuri — Ant­ro­po­lo­gi­sia näkö­kul­mia ruoan tut­ki­muk­seen tar­kas­te­lee ruo­kaa ja syö­mistä eri­tyi­senä sosi­aa­li­sena ilmiönä ja mer­ki­tyk­sel­li­senä inhi­mil­li­senä toi­min­tana.

LUE LISÄÄ
author

Tiedosta tarinankerrontaan

Kuva: Judit Klein  (CC BY-ND 2.0)

Teks­tin tuot­ta­mi­nen ja tari­nan­ker­ronta tule­vat jokai­selle aloit­te­le­valle ant­ro­po­lo­gille tutuiksi opin­to­jen mit­taan. Ei ole siis ihme, että niitä pää­dy­tään hyö­dyn­tä­mään myös työ­elä­mässä. Ant­roB­login työ­elä­mä­toi­mi­tus aloit­taa syk­syn 2016 kir­jai­li­ja­tee­malla. Haas­tat­te­limme kult­tuu­riant­ro­po­logi Tapio Tam­mista tie­to­kir­jo­jen syn­ty­mi­sen pro­ses­sista sekä tie­to­kir­jal­li­suu­den tämän­het­ki­sistä suun­tauk­sista. Tam­mi­sen tuo­rein teos, Ruot­sin äärioi­keis­ton ja rotuo­pin his­to­riaa käsit­te­levä Kan­san­ko­din pimeämpi puoli, pal­kit­tiin Tieto-Fin­lan­dia –pal­kin­nolla 2015. 

LUE LISÄÄ
author

Helsingissä valloitetaan kesäkurpitsoin

kurpitsat

Kau­pun­ki­vil­jely on osa suo­ma­laista kau­pun­ki­kult­tuu­ria. Täl­lä­kin het­kellä kym­me­net eri laa­tikko- ja säk­ki­vil­jel­mät val­taa­vat kau­pun­ki­ti­laa ympäri Suo­mea kesä­kur­pitsa- ja aurin­gon­kuk­ka­sa­dot säkeistä yli pur­su­ten. Kau­pun­ki­vil­je­lyllä on ruo­an­tuo­tan­non ja kas­vien kas­vat­ta­mi­sen lisäksi kult­tuu­ri­sia, sosi­aa­li­sia ja poliit­ti­sia mer­ki­tyk­siä. Se yhdis­tää ihmi­siä urbaa­nin kan­sa­lai­suu­den motii­vien ja vel­vol­li­suuk­sien kautta, kan­nus­taa yhdessä teke­mi­seen oman asuin­kau­pun­gin paran­ta­mi­seksi ja edis­tää eko­lo­gi­sia elä­män­ta­poja.

LUE LISÄÄ
author

Videosarja: Antropologit avaruudessa

mars_excursion_module

Kulu­nut viikko on ollut ensim­mäi­nen tee­ma­viik­komme, jonka aikana olemme seik­kail­leet — aina­kin aja­tuk­sis­samme — ava­ruu­dessa. Maa­nan­taina jul­kais­tun ava­ruu­den ant­ro­po­lo­giaa käsit­te­le­vän artik­ke­lin lisäksi viikko on sisäl­tä­nyt ihka ensim­mäi­sen video­tuo­tan­tomme! Mitä on ava­ruu­den ant­ro­po­lo­gia? Mil­lai­sia tari­noita ava­ruu­desta ja sen val­loit­ta­mi­sesta ker­ro­taan? Kuka saa edus­taa ihmis­kun­taa ava­ruu­dessa? Mil­laista kult­tuu­ria ja moraa­lia viemme muka­namme täh­tiin? Voiko ihmi­nen sel­vitä eris­te­tyssä ympä­ris­tössä? Tästä artik­ke­lista löy­dät kaikki kolme videota esi­tys­jär­jes­tyk­sessä.

LUE LISÄÄ
author

Seuraavaksi: tähdet

Moai

Ava­ruu­den ant­ro­po­lo­gia yhdis­tää ant­ro­po­lo­gi­sen pers­pek­tii­vin tie­teel­lis­ten ja tek­nis­ten käsit­tei­den tut­ki­muk­seen. Se tut­kii Maan kult­tuu­rien kos­mo­lo­gioita ja käsi­tyk­siä ava­ruu­desta ja maa­il­man­kaik­keu­desta. Ant­ro­po­lo­gi­nen tut­ki­mus pal­jas­taa tavat, joilla eri­lai­set käsit­teet, tari­nat ja ker­ron­nan tavat vai­kut­ta­vat ymmär­ryk­seemme ulkoa­va­ruu­desta. Mitä näemme, kun kat­somme täh­tiin? Odot­taako siellä ava­ruu­den lopu­ton kylmä tyh­jyys, jumal­ten myyt­ti­nen asuin­sija, ihmis­kun­nan lois­tava tule­vai­suus vai lupaus — tai ken­ties uhka — Maan ulko­puo­li­sesta elä­mästä?

LUE LISÄÄ
author

Kesä vei antropologin

yksisarvinen

Ensim­mäi­nen tuo­tan­to­kau­temme päät­tyy tänään, kun pääs­tämme Ant­roB­login toi­mi­tuk­sen hyvin ansai­tulle kesä­lo­malle. Palaamme nor­maa­liin jul­kai­su­tah­tiin heti syys­kuun alussa, emmekä aio olla täy­sin hil­jaa kesä­tauon aika­na­kaan. Ennen tah­din hil­jen­tä­mistä on vielä pie­nen men­neen ker­taa­mi­sen ja fii­lis­te­lyn aika — tässä siis ilok­senne Ant­roB­login toi­mi­tuk­sen pieni teksti-sel­fie!

LUE LISÄÄ
author

Orlando ei ole sattuma

Cruzes_na_bandeira_lgbt

Pride-mars­seja, Orlan­don sur­mia ja queer-kult­tuu­reita ana­ly­soiva kak­sio­sai­nen jut­tusarja jat­kuu. Jokai­nen lesbo, homo ja trans* tie­tää täs­mäl­leen, missä ei voi suu­della, missä pitää irrot­taa käsi kädestä, missä voi pukeu­tua ja eleh­tiä quee­risti, missä voi flirt­tailla, kenen sil­missä kat­seen voi antaa vii­pyä ja kenelle voi ker­toa elä­mäs­tään yksi­tyis­koh­tia. Jos­kus kui­ten­kin sat­tuu erheitä, tai iskee halu haas­taa rajoja tie­toi­sesti. Tulos voi olla suo­ran tai epä­suo­ran väki­val­lan koh­teeksi jou­tu­mi­nen.

LUE LISÄÄ
author

Orlandon perintö

Kuva: Oscar Carvajal, Gay Pride Sevilla. CC BY 2.0

Näky­mi­nen Pride-paraa­tissa on muut­tu­nut viime vuo­sina syvästi poliit­ti­seksi esi­mer­kiksi monille sateen­kaa­ri­per­heille, HIV+-järjestöille ja trans*-ihmisille. Samalla kul­ku­ee­seen liit­ty­mi­nen tai sille hur­raa­mi­nen on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan moni­nai­suutta ja tasa-arvoa kan­nat­ta­vien hete­roi­den kes­kuu­dessa. Pride-mars­sit ovat nyt säh­köis­ty­neet uudel­leen flo­ri­da­lai­seen lati­no­ho­moklu­biin teh­dyn mas­sa­mur­hais­kun vuoksi. Queer-yhteisö on Orlan­don tapah­tu­mien vuoksi kaik­kialla vaka­vasti jär­kyt­ty­nyt. Miksi osa yhtei­söä kiel­täy­tyy ole­masta mukana Pri­den spek­taak­ke­lissa? Kak­sio­sai­sen artik­ke­lin toi­nen osa jul­kais­taan huo­menna.

LUE LISÄÄ
author

Kylmästä lämpimään: suomalaiset eläkeläiset talvipakolaisina Thaimaassa

pexels-photo-46710 (1)

Sadat suo­ma­lai­set elä­ke­läi­set viet­tä­vät tal­vet Thai­maan läm­mössä. Mat­kus­ta­mi­nen avar­taa, ja glo­ba­li­saa­tio on saa­vut­ta­nut myös suo­ma­lai­set elä­ke­läi­set. Ilmiö ker­too myös epä­tasa-arvoi­sesta maa­il­man­jär­jes­tyk­sestä. Maa­han­muutto köy­histä maista rik­kaam­piin on teema, josta käy­dään pal­jon kes­kus­te­lua ja jota tut­ki­taan pal­jon. Vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aikana tut­ki­jat ovat alka­neet kiin­nit­tä­mään huo­miota myös toi­sen­lai­seen maa­han­muut­toon. Niin sano­tut elä­män­ta­pa­muut­ta­jat ovat vau­rai­den teol­li­suus­mai­den kan­sa­lai­sia, jotka muut­ta­vat pois koti­maas­taan ren­nom­man elä­män perässä. 

LUE LISÄÄ
Tervetuloa lukemaan AntroBlogia!
Kom­men­toimme suo­ma­laista elä­mää ja yhteis­kun­taa ant­ro­po­lo­gien sil­min näh­tynä. Lue lisää teki­jöistä ja taus­toista.
Tilaa kuukausittainen kooste artikkeleista sähköpostiisi!
AntroBlogi Twitterissä
AntroBlogi Instagramissa