author

Kesäohjelma 2017

Kauan kaivattu kesä on vihdoin täällä. AntroBlogin toinen tuo­tan­to­kausi päättyy juhan­nuk­seen, jolloin jäämme kesäksi jul­kai­su­tauol­le. Tehdään vielä ennen lomaa pieni ennak­ko­kat­saus kesän tapah­tu­miin — emme nimittäin malta olla toi­met­to­mi­na sil­loin­kaan, ja luvassa on kut­kut­ta­van hauskoja asioita!

LUE LISÄÄ
author

Antropologin toivo

Kun toi­mit­ta­ja Satu Kivelä tapaa ant­ro­po­lo­gi Inkeri Aulan, kes­kus­te­lu toivosta kohoaa glo­baa­lil­le tasolle. Aula huo­maut­taa, että niin toivo kuin epä­toi­vo­kin raken­tu­vat vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teis­sa, ja että elämme maa­il­mas­sa jossa vai­ku­tam­me kaiken aikaa toinen toisiimme. Teoillamme on vai­ku­tuk­sia muihin myös silloin, kun emme itse näe sitä — asia joka tuo toivoa yhdelle saattaa samalla luoda epätoivoa toiselle.

LUE LISÄÄ
author

Masentaako kaikkialla maailmassa?

Ovatko yhtei­söl­li­sem­mis­sä kult­tuu­reis­sa elävät ihmiset vapaampia masen­nuk­ses­ta? Onko masennus saman­lais­ta kaik­kial­la maa­il­mas­sa? Yle Radio 1:n ohjel­mas­sa Taru Hallikainen ja Satu Kivelä pohtivat armoa, ant­ro­po­lo­gi taas masen­nuk­sen kult­tuu­ri­si­don­nai­suut­ta.

LUE LISÄÄ
author

Onko luonto luonnollista?

Kuunnelmasarja Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon vie tällä viikolla toi­mit­ta­ja Satu Kivelän metsään ekop­sy­ko­lo­gi Kirsi Salosen. Keskustelu kaartelee hyvin­voin­nin, luon­to­suh­teen ja luonnon sym­bo­lii­kan teemoissa. Kommentoimme sarjaa vii­kot­tain, ja ant­ro­po­lo­gi­seen haaviin tarttui tällä kertaa ajatus “villin” ja “kesytetyn” luonnon eroista. 

LUE LISÄÄ
author

Oman onnensa seppä

Yle Radio 1:n Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon -sarjan ensim­mäi­ses­sä osassa toi­mit­ta­ja Satu Kivelä jututtaa muusikko Jarkko Martikaista toivosta, taiteesta ja hyvästä elämästä. Polveilevasta kes­kus­te­lus­ta erottuu eräs kiin­nos­ta­va juonne, joka koskee toivon ja onnen suhdetta sekä “jokainen on oman onnensa seppä” -ajatusta. Martikainen kritisoi men­ta­li­teet­tia, jossa toivonsa menet­tä­neen tilanne kuitataan sillä, että jokai­sel­la on valta muuttaa elämänsä sel­lai­sek­si kuin haluaa.

LUE LISÄÄ
author

Rokotekriittisyyden monet muodot

Miksi jotkut eivät halua roko­tuk­sia, vaikka lää­ke­tie­de on osoit­ta­nut, että rokotteet ehkäi­se­vät sai­rauk­sia ja ovat pääosin tur­val­li­sia? Rokotekriittisyys on lisään­ty­nyt Suomessa. THL:n mukaan vuonna 2012 syn­ty­neis­tä lapsista 1,4 % jäi kokonaan ilman roko­tuk­sia, ja määrä oli yli tuplaan­tu­nut vuodesta 2009. Rokotuksista osittain kiel­täy­ty­vien perheiden määrä on vielä paljon suurempi. 

LUE LISÄÄ
author

Sinun tekstisi ei ole sinun

Tekstit ja kir­joit­ta­mi­nen ovat olen­nai­nen osa niin ant­ro­po­lo­gien kuin monien muidenkin työtä. Vaikka tekstit usein saattavat näyt­täy­tyä yksit­täi­sen ihmisen tuot­ta­mi­na eril­li­si­nä koko­nai­suuk­si­na, niitä kan­nat­tai­si lähestyä yhteis­työn kohteina ja pro­ses­sei­na. Siinä missä ant­ro­po­lo­git yleensä koros­ta­vat toiminnan sosi­aa­li­sia ja kult­tuu­ri­sia taustoja ja tekstien moni­ää­ni­syyt­tä, olemme kenties kuitenkin itsekin tottuneet ajat­te­le­maan kir­joit­ta­mis­ta yksi­lö­suo­ri­tuk­se­na.

LUE LISÄÄ
author

Daenerysin kohtalo

Pääseekö Daenerys Targaryen lopulta Rautavaltaistuimelle hit­ti­sar­ja Game of Thronesissa? Vai odottaako suosittua hahmoa kam­mot­ta­vam­pi kohtalo? Klassinen poliit­ti­nen ant­ro­po­lo­gia voi kenties auttaa ennus­ta­maan tulevaa – Targaryenin suvun kruu­nun­pe­ril­li­nen kun näyttää epäi­lyt­tä­väs­ti jumal­ku­nin­kaal­ta!

LUE LISÄÄ
author

Arktista antropologiaa

Arktinen alue puhuttaa: ilmas­ton­muu­tok­sen vaikutus ihmiseen ja eko­sys­tee­mei­hin, luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, Koillisväylän meritien lisään­ty­vä käyttö ja alku­pe­räis­kan­so­jen oikeudet. Toukokuussa 2017 Suomi on aloit­ta­nut Arktisen neuvoston ja Arktisen talous­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja­na, ja näke­myk­siä alueen kehit­tä­mi­ses­tä riittää. Rovaniemen yli­opis­ton tut­ki­musins­ti­tuut­ti Arktinen keskus tuottaa tut­ki­mus­tie­toa aiheesta. Monen muun arktisen tut­ki­musa­lan ohella sieltä löytyy myös arktisen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­osas­to.

LUE LISÄÄ
author

Tunnelmia Antropologipäivien opiskelijapaneelista

Tieteelliset kon­fe­rens­sit näyt­täy­ty­vät opis­ke­li­joil­le usein etäisenä ammat­ti­lais­ten areenana. Keskusteluun ei uskalla osal­lis­tua, koska kokemus puuttuu. Mistä ant­ro­po­lo­gin uraa aloit­te­le­vat opis­ke­li­jat voisivat saada itse­luot­ta­mus­ta argu­men­taa­tioon ja mah­dol­li­suu­den näyttää omaa osaa­mis­taan? Toukokuussa Antropologipäivillä jär­jes­tet­tiin kon­fe­rens­sin historian ensim­mäi­nen opis­ke­li­ja­pa­nee­li.

LUE LISÄÄ
author

Pullon henki

Tällä viikolla Pohjantähden alla -doku­ment­ti­sar­ja otti suu­ren­nus­la­sin alle alkoholin. Miksi Suomessa ihan­noi­daan humalaa mutta demo­ni­soi­daan alkoholia? Kysymys on myös ant­ro­po­lo­gi­ses­ti kiin­nos­ta­va. Siinä kiteytyy suh­tau­tu­mi­sem­me alko­ho­liin tur­miol­li­se­na aineena, jolta kansaa täytyy suojella. Alkoholismin varjon allakin humala on kuitenkin osa suo­ma­lais­ta sosi­aa­lis­ta kult­tuu­ria, ja huma­la­ha­kui­nen juo­ma­tyy­li osa sekä kan­sal­lis­ta ste­reo­ty­pi­aa että kan­sal­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

LUE LISÄÄ
author

Et todennäköisesti pilaa lastasi

Mikä on lapselle parhaaksi? Tämän kysy­myk­sen ja siihen annet­tu­jen vas­taus­ten ympärille rakentuu päi­vit­täin päätöksiä ter­vey­den­huol­los­sa, edus­kun­nas­sa, oikeus­sa­leis­sa sekä äitien ja isien mielissä. Tämä ei päde vain Suomessa. Jokaisessa maa­il­man­kol­kas­sa pohditaan tarkasti, miten olla hyvä vanhempi.

LUE LISÄÄ
author

Miten uskonnosta tulee kulttuuria?

Suvivirrestä on muo­dos­tu­nut viime vuo­si­kym­me­ni­nä yhden­lai­sen suo­ma­lai­sen ”kult­tuu­ri­so­dan” symboli. Ainakin 1970-luvulta lähtien jul­ki­suu­des­sa on esitetty käsi­tyk­siä, joiden mukaan suvi­vir­ren kal­tais­ten kris­til­lis­ten hen­gel­lis­ten laulujen esit­tä­mi­nen osana juhlaa, johon kaikkien oppi­lai­den, heidän per­heen­jä­sen­ten­sä ja opet­ta­jien oletetaan osal­lis­tu­van, loukkaa uskonn­ot­to­mien ja muihin uskon­to­kun­tiin kuuluvien oikeuksia. Vastakkaisen kannan mukaan suvivirsi on osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria ja perin­net­tä, jota kaikkien kan­sa­lais­ten tulisi vaalia.

LUE LISÄÄ
author

Kauneus on katsojan silmässä

Miten län­si­mais­ten kau­neusi­han­tei­den leviä­mi­nen vaikuttaa maa­il­mal­la, ja onko uni­ver­saa­lia kauneutta olemassa? Kauneudessa ei ole kyse ainoas­taan bio­lo­gi­ses­ta veto­voi­mas­ta. Käsitykset kau­neu­des­ta ilmen­tä­vät aikaan, paikkaan, luokkaan, sta­tuk­seen, kult­tuu­ri­siin hyveisiin ja sosi­aa­li­siin suh­tei­siin liittyviä asioita. 

LUE LISÄÄ
author

Nakunako? Katseen kohteena Yrjönkadun uimahallissa

Helsingin kuuluisa Yrjönkadun uimahalli tunnetaan alas­to­nui­ma­hal­li­na. Uima-asun käyt­tä­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta naisten ja miesten omien naku-uin­ti­vuo­ro­jen aikana. Millaisia mie­li­ku­via ja koke­muk­sia Yrjönkadun uima­hal­lin tar­kas­te­lu herättää? Miten alas­to­nuin­ti naisille tar­koi­te­tus­sa jul­ki­ses­sa tilassa muuttaa katseen kohteena olemista, omaa kat­set­tam­me naisina ja alas­to­muu­den hah­mot­ta­mis­ta?

LUE LISÄÄ
author

Yliopiston maastakarkoitus

Central European University on Budapestissa sijait­se­va yksi­tyi­nen, ame­rik­ka­lai­nen yliopisto, jonka toiminta on uhattuna. Maaliskuun 2017 lopussa Unkarin hallitus jätti par­la­men­til­le lakieh­do­tuk­sen, jossa muokataan maassa toimivien ulko­mais­ten yli­opis­to­jen peli­sään­tö­jä. Huomattavana erona edel­li­seen lain­sää­dän­töön Unkarissa toi­mi­vil­la ulko­maa­lai­sil­la yli­opis­toil­la tulee olla fyysinen kampus ja opetusta myös alku­pe­räis­maas­sa. Lisäksi alku­pe­räis­maan hal­li­tuk­sen ja Unkarin hal­li­tuk­sen tulee solmia keskenään sopimus kyseisen yli­opis­ton toi­min­nas­ta.

LUE LISÄÄ
author

Nollywood: glamouria ja mustaa magiaa

Nigeria on Afrikan väki­rik­kain maa — joka viides afrik­ka­lai­nen on nige­ria­lai­nen. Maa on noussut afrik­ka­lai­sek­si talous- ja viih­de­mah­dik­si, ja on maailman toiseksi tuot­te­liain elo­ku­va­maa Intian jälkeen. Nollywoodiksi kutsuttu pai­kal­li­nen elo­ku­va­teol­li­suus ja sen ympärillä pyörivä täh­ti­kult­tuu­ri ovat levinneet kulo­val­kean tavoin Afrikassa sekä afrik­ka­lai­sen diasporan myötä ympäri maailmaa. Millaisia tarinoita ja ihanteita Nollywood tuottaa?

LUE LISÄÄ
author

Visuaalinen antropologia: taidetta vai tiedettä?

Kuvatut kult­tuu­rit: Johdatus visu­aa­li­seen ant­ro­po­lo­gi­aan -tie­de­kir­ja avaa kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä siitä, mitä visu­aa­li­nen ant­ro­po­lo­gia on. Tämä on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen aihetta käsit­te­le­vä kokoel­ma­teos. Teoksen kir­joit­ta­mi­seen on osal­lis­tu­nut 17 suo­ma­lais­ta ja ulko­mais­ta visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian eturivin tutkijaa ja tekijää. He eivät ole pel­käs­tään ant­ro­po­lo­ge­ja, vaan joukossa on myös doku­men­ta­ris­te­ja, media­tut­ki­joi­ta, tai­tei­li­joi­ta ja valokuva-arkiston hoitajia.

LUE LISÄÄ
author

Luomakunnan herra

Metsästys oli aiheena tämän viikon Pohjantähden alla -jaksossa. Hirvimetsällä ja fasaa­ni­jah­dis­sa Arman Alizad kohtasi suo­ma­lai­sia, joille metsästys ja erän­käyn­ti mer­kit­se­vät koko­nais­val­tai­sen tervettä ja tasa­pai­nois­ta luon­to­suh­det­ta ja yhteyttä luontoon. Metsästykseen liittyy monia kiin­nos­ta­via ja ris­ti­rii­tai­sia mie­li­ku­via.

LUE LISÄÄ
author

Ihmisten, esineiden ja ideoiden liikkuvuus — Antropologipäivät 2017

Kahden vuoden välein jär­jes­tet­tä­vä kak­si­päi­väi­nen ant­ro­po­lo­gian kon­fe­rens­si ‘Antropologipäivät’ pidetään tänä vuonna Jyväskylässä 22. – 23. tou­ko­kuu­ta. Tapahtuman orga­ni­soi­mi­ses­ta vastaavat Suomen Antropologisen Seuran kanssa Jyväskylän yli­opis­ton Historian ja etno­lo­gian laitoksen ant­ro­po­lo­git. Konferenssissa tut­ki­mus­taan esit­te­le­vien pane­lis­tien joukossa on ant­ro­po­lo­ge­ja ja tut­ki­joi­ta lähia­loil­ta. Myös AntroBlogi on läsnä tapah­tu­mas­sa!

LUE LISÄÄ
Tervetuloa lukemaan AntroBlogia!
Kommentoimme suo­ma­lais­ta elämää ja yhteis­kun­taa ant­ro­po­lo­gien silmin nähtynä. Olemme jul­kai­su­tauol­la 23.6. – 3.9. 2017. Lue lisää teki­jöis­tä ja taus­tois­ta.
Tilaa kuukausittainen kooste artikkeleista sähköpostiisi!
AntroBlogi Twitterissä
AntroBlogi Instagramissa